PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Dz.Urz.MZ.2010.8.48

2013.11.02

zm.

Dz.Urz.MZ.2013.39

§ 1

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA (1)

z dnia 14 czerwca 2010 r.

w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(Dz. Urz. MZ z dnia 17 czerwca 2010 r.)

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej "Agencją", działająca na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 43 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 42), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2. Agencji nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Agencji nadaje się regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

STATUT PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

§ 1. 1. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej "Agencją", jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2. Siedzibą Agencji jest Warszawa.

3. Obszarem działania Agencji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Dla celów współpracy z zagranicą Agencja może posługiwać się nazwą "The State Agency for Prevention of Alcohol Related Problems".

§ 3. Przedmiotem działalności Agencji jest działalność określona w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

§ 4. 1. Działalnością Agencji kieruje Dyrektor, który reprezentuje Agencję na zewnątrz.

2. Dyrektor kieruje Agencją przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

§ 5. W skład Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:

1) (2) Dział Administracji;

2) Dział do Spraw Rodziny i Młodzieży;

3) Dział Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą;

4) Dział Ekonomiczno-Finansowy;

5) Dział Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych;

6) Dział Prawny;

7) Dział Programów Lokalnych;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych.

§ 6. 1. Działalność Agencji jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

2. Podstawą gospodarki finansowej Agencji jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Agencja sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania.

§ 7. 1. Do osób zatrudnionych w Agencji stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.

2. Zasady wynagradzania pracowników Agencji są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

§ 1. Zadania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej "Agencją", określone w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) w szczególności są realizowane poprzez:

1) zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym:

a) podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie prowadzenia terapii osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików,

b) prowadzenie programu certyfikacji specjalistów psychoterapii uzależnienia i instruktorów terapii uzależnienia,

c) podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości programów terapeutycznych realizowanych w placówkach lecznictwa odwykowego, w szczególności poprzez realizację programu konsultacyjnego w placówkach,

d) inicjowanie i upowszechnianie programów terapeutycznych dla specyficznych populacji, w tym bezdomnych, młodzieży uzależnionej od alkoholu i innych grup,

e) monitorowanie usług świadczonych w placówkach lecznictwa odwykowego oraz ocena efektów terapii uzależnienia od alkoholu,

f) monitorowanie stanu kontraktowania i finansowania placówek lecznictwa odwykowego oraz podejmowanie interwencji w sprawach niewystarczającego zabezpieczenia dostępności usług terapeutycznych,

g) współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w ramach realizowanych przez nie zadań wojewódzkich,

h) prowadzenie bieżącej działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie problemów związanych z używaniem alkoholu, w szczególności przekazywanie adresów placówek odwykowych, udzielanie porad telefonicznych i mailowych dotyczących uzależnienia i możliwości podjęcia leczenia, konsultacje w zakresie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego;

2) wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu, realizowane poprzez podejmowanie działań na rzecz zwiększenia kompetencji pracowników służby zdrowia w zakresie diagnozy i zapobiegania szkodom zdrowotnym wynikającym z nadużywania alkoholu, zwłaszcza w obszarze umiejętności stosowania metody wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji;

3) rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych, w tym:

a) przygotowywanie opinii oraz upowszechnianie nowoczesnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz metod kształtowania postaw służących zdrowemu i trzeźwemu życiu,

b) poszerzanie wiedzy nauczycieli i wychowawców w zakresie nowoczesnych strategii profilaktycznych oraz pracy profilaktycznej z młodzieżą, w szczególności poprzez organizację konferencji, seminariów i szkoleń, opracowywanie i przekazywanie materiałów edukacyjnych,

c) poszerzanie wiedzy i zwiększanie umiejętności rodziców w zakresie profilaktyki rodzinnej, w szczególności poprzez wspieranie telefonu udzielającego porad i wsparcia rodzicom, których dzieci piją oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych,

d) podnoszenie umiejętności osób w zakresie pracy z młodzieżą pijącą alkohol oraz upowszechnianie programów interwencyjnych dla upijającej się młodzieży,

e) podejmowania działań z zakresu ograniczania dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży;

4) doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych, w tym:

a) zwiększanie umiejętności osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w systemie organizowanych szkoleń oraz konferencji,

b) zwiększanie dostępności i skuteczności form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w szczególności poprzez współpracę z siecią wiodących placówek socjoterapeutycznych,

c) tworzenie i upowszechnianie standardów działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom alkoholików i ich rodzinom,

d) gromadzenie, realizacja i upowszechnianie badań dotyczących problematyki dzieci z rodzin alkoholowych,

e) wspieranie rozwoju sieci samopomocowych grup wsparcia dla dzieci alkoholików;

5) rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych, w tym:

a) podnoszenie umiejętności osób pracujących w środowiskach lokalnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b) rozbudowa systemu wsparcia, interwencji i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym,

c) usprawnienie i promocja procedur interwencji służb w tym policji, pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w sytuacjach przemocy w rodzinie - "Niebieskie karty",

d) doskonalenie i upowszechnianie metod pracy edukacyjno-korekcyjnej ze sprawcami przemocy domowej,

e) podnoszenie wiedzy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w tym kuratorów i sędziów w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie oraz sytuacji psychologicznej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

f) podnoszenie wiedzy przedstawicieli służby zdrowia w zakresie diagnozowania przemocy wobec dzieci i podejmowania działań na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym,

g) opracowywanie diagnoz i ekspertyz na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

h) wspieranie systemu "Niebieska Linia" - Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie,

i) współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

6) wspieranie społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu nietrzeźwości w miejscach publicznych, w tym:

a) wspieranie lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych - działania na rzecz podniesienia poziomu merytorycznego działań gminnych i jakości realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności opracowanie raportu dotyczącego dostępności usług świadczonych przez punkty konsultacyjne,

b) opracowywanie raportów dotyczących działalności gmin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

c) przygotowanie rekomendacji do realizowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

d) współpraca z Siecią Gmin Wiodących oraz Dużych Miast,

e) udzielanie pomocy prawnej samorządom gminnym w zakresie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń oraz innymi regulacjami dotyczącymi lokalnych ograniczeń w dostępie do alkoholu,

f) przeciwdziałanie zjawisku nietrzeźwości kierowców - opracowanie i promowanie programów edukacyjnych dotyczących problematyki alkoholowej włączanych do programów nauczania w szkołach nauki jazdy oraz programów psychokorekcyjnych adresowanych do kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości realizowanych w zakładach karnych,

g) działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych w kontekście problematyki alkoholowej, w szczególności na dworcach i w pociągach oraz stadionach piłkarskich.

h) działania na rzecz wdrażania programów pracowniczych dotyczących problematyki alkoholowej, ze szczególnym uwzględnieniem służb mundurowych,

i) monitorowanie prowadzonej reklamy lub promocji napojów alkoholowych poprzez działania na rzecz ograniczenia prowadzonej niezgodnie z obowiązującym prawem reklamy,

j) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności z Ruchem Abstynenckim, w tym klubami i stowarzyszeniami abstynenckimi, oraz organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w środowisku Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz wspólnot wyznaniowych;

7) prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych, w tym:

a) prowadzenie edukacji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez wydawanie i wspieranie wydawania specjalistycznych czasopism dla nauczycieli i pedagogów, pracowników lecznictwa odwykowego, przedstawicieli środowisk lokalnych, stowarzyszeń abstynenckich, duszpasterzy oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym,

b) prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez prowadzenie profesjonalnego serwisu internetowego,

c) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wpływu nadużywania alkoholu na stan zdrowia,

d) zmniejszenie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim poprzez modelowanie właściwych postaw wśród sprzedawców i świadków sprzedaży alkoholu,

e) organizowanie edukacyjnych kampanii społecznych dotyczących problematyki alkoholowej modelującej właściwe postawy wobec spożycia, sprzedaży alkoholu i innych zjawisk dotyczących problemów alkoholowych,

f) współpraca z mediami, analiza publikacji i programów dotyczących problematyki alkoholowej oraz inicjowanie działań medialnych związanych z tą tematyką,

g) gromadzenie, realizacja i upowszechnianie badań z zakresu problematyki alkoholowej,

h) obsługa medialna konferencji i spotkań organizowanych przez Agencję oraz promowanie jej działalności,

i) monitorowanie i analiza stanu problemów alkoholowych oraz przebiegu działań profilaktycznych i naprawczych prowadzonych w Polsce i za granicą;

8) monitorowanie i doskonalenie narodowej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w tym zakresie, w tym:

a) opracowanie projektu sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) przygotowanie raportu statystycznego dotyczącego działalności samorządów gminnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

c) współpraca z Pełnomocnikami Zarządów Wojewódzkich,

d) koordynacja działań dotyczących przygotowania i wdrażania nowych regulacji prawnych wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010;

9) inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych i ekspertyz w zakresie problemów alkoholowych, realizowane poprzez realizację badań służących diagnozowaniu spożycia napojów alkoholowych w Polsce, szkód i problemów wynikających z nadużywania alkoholu oraz monitorowanie problemów alkoholowych w Polsce;

10) obsługa programów merytorycznych i inne działania, w tym współpraca międzynarodowa, w tym:

a) przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń dotyczących alkoholu i problemów z nim związanych,

b) opiniowanie i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych,

c) współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi, upowszechnianie światowych osiągnięć i wyników badań dotyczących problematyki alkoholowej oraz promowanie polskich rozwiązań w tym zakresie za granicą;

11) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2. 1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Agencji, w szczególności jest odpowiedzialny za:

1) realizację zadań Agencji;

2) zarządzanie majątkiem Agencji;

3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;

4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;

5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Agencji;

6) ustalanie procedur kontrolnych.

2. Dyrektor może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły lub rady jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.

3. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Agencji.

4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Agencji oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

5. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

1) Zastępca Dyrektora;

2) (3) Dział Administracji;

3) Dział Ekonomiczno-Finansowy;

4) Dział Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych;

5) Dział Prawny;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych.

6. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 3. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:

1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych:

a) Działu do Spraw Rodziny i Młodzieży,

b) Działu Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą,

c) Działu Programów Lokalnych;

2) planowanie i organizowanie realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym rozstrzyganie o sposobie załatwienia spraw;

3) przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do decyzji Dyrektora oraz przedstawianie informacji o stanie załatwianych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych;

4) zapewnienie podległym pracownikom właściwych warunków pracy;

5) opiniowanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych;

6) występowanie z wnioskami do Dyrektora w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

7) przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Agencji planów pracy jednostek organizacyjnych;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4. 1. Pracą komórki organizacyjnej kieruje kierownik, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.

2. Do podstawowych zadań kierownika należy:

1) nadzór nad sprawną i terminową realizacją zadań podległej komórki organizacyjnej;

2) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonywaniem;

3) nadzór nad zgodnym z prawem i terminowym wykonywaniem przez pracowników powierzonych im zadań i obowiązków;

4) występowanie z wnioskami do Dyrektora w sprawach dotyczących stosunków pracy pracowników kierowanej komórki organizacyjnej;

5) opracowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników kierowanej komórki organizacyjnej;

6) współuczestniczenie w realizacji zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną;

7) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy komórki organizacyjnej w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 5. (4) Do zadań Działu Administracji należy:

1) (5) (uchylony);

2) administrowanie majątkowymi składnikami Agencji;

3) prowadzenie sekretariatu Agencji;

4) zapewnienie obsługi kancelaryjnej dla poszczególnych komórek organizacyjnych Agencji;

5) prowadzenie listy obecności pracowników Agencji oraz ewidencji wyjść służbowych;

6) rejestracja urlopów i delegacji służbowych;

7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 6. Do zadań Działu do Spraw Rodziny i Młodzieży należy:

1) edukacja młodzieży w zakresie zagrożeń i szkód związanych z piciem alkoholu;

2) upowszechnianie nowoczesnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz metod kształtowania postaw służących zdrowemu i trzeźwemu życiu;

3) dostarczanie nauczycielom i wychowawcom wiedzy w zakresie nowoczesnych strategii profilaktycznych oraz zwiększanie ich kompetencji w zakresie pracy profilaktycznej z młodzieżą;

4) zwiększanie przygotowania rodziców w zakresie profilaktyki rodzinnej;

5) zwiększenie przygotowania osób w zakresie pracy z młodzieżą pijącą alkohol oraz upowszechnianie programów interwencyjnych dla upijającej się młodzieży;

6) podejmowania działań z zakresu ograniczania dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży;

7) zwiększanie przygotowania osób do pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym;

8) zwiększanie dostępności i skuteczności form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

9) wspieranie rozwoju sieci samopomocowych grup wsparcia dla dzieci alkoholików;

10) podnoszenie przygotowania osób do pracy w środowiskach lokalnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

11) rozbudowa systemu wsparcia, interwencji i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym;

12) usprawnienie i promocja procedur interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie - "Niebieskie karty";

13) podnoszenie wiedzy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w tym kuratorów i sędziów, w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie oraz sytuacji psychologicznej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;

14) opracowywanie diagnoz i ekspertyz na temat zjawiska przemocy w rodzinie;

15) wspieranie systemu "Niebieska Linia" - Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie;

16) współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu lokalnego i organami administracji rządowej;

17) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;

18) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 7. Do zadań Działu Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą należy:

1) prowadzenie edukacji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez wspieranie wydawania specjalistycznych czasopism;

2) prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez prowadzenie profesjonalnego serwisu internetowego;

3) prowadzenie edukacji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz modelowanie postaw prozdrowotnych wobec spożywania alkoholu;

4) zmniejszenie zjawiska sprzedaży alkoholu małoletnim poprzez modelowanie właściwych postaw wśród sprzedawców i świadków sprzedaży alkoholu;

5) promowanie abstynencji podczas ciąży poprzez upowszechnianie wiedzy na temat Fetal Alcohol Syndrome i Fetal Alcohol Effect;

6) współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz upowszechnianie światowych osiągnięć i wyników badań w tym obszarze w Polsce;

7) gromadzenie, realizacja i upowszechnianie badań z zakresu problematyki alkoholowej;

8) współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi oraz organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w środowisku Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz wspólnot wyznaniowych;

9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 8. 1. Do zadań Działu Ekonomiczno-Finansowego należy:

1) zarządzanie środkami finansowymi Agencji, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;

2) kontrola formalna i rachunkowa dokumentów źródłowych, przygotowywanie i przekazywanie ich do akceptacji przez osoby upoważnione;

3) rejestracja należności i zobowiązań wynikających z akceptowanych dokumentów źródłowych;

4) prowadzenie likwidatury w zakresie działalności Agencji, w szczególności rozliczanie rachunków, kosztów podróży służbowych, zaliczek;

5) zakładanie rachunków bankowych i bieżąca kontrola sald;

6) prowadzenie ewidencji, wystawianie i realizacja czeków gotówkowych oraz innych dokumentów finansowych i przyjmowanie gotówki do kasy;

7) prowadzenie kasy oraz dokonywanie, na podstawie zatwierdzonych dokumentów, wypłat gotówkowych i sporządzanie raportów kasowych;

8) bieżące kontrolowanie i dekretowanie oraz księgowanie dokumentów źródłowych;

9) sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;

10) analizowanie i uzgadnianie miesięcznych i rocznych obrotów i sald na kontach rozrachunkowych z bankami, kontrahentami i innymi jednostkami współdziałającymi z Agencją;

11) opracowanie i aktualizacja zarządzeń wewnętrznych wprowadzających instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, zakładowy plan kont;

12) sporządzanie projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania i projektów sprawozdań finansowych oraz projektu bilansu jednostki budżetowej według stanu na 31 grudnia;

13) prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia;

14) sporządzanie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych Agencji;

15) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

16) naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

17) naliczanie i wypłata należności z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych;

18) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;

19) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego;

2. Pracą Działu Ekonomiczno-Finansowego kieruje Główny Księgowy, do zadań którego należy:

1) prowadzenie rachunkowości Agencji;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) opracowywanie projektów sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego i ich analiza;

6) analiza zasadności, celowości i poziomu wykorzystania środków budżetowych;

7) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

8) opracowywanie i koordynowanie przygotowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw pracowniczych i organizacyjnych;

9) prowadzenie zbioru pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora, a także pełnomocnictw udzielanych Dyrektorowi przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 9. Do zadań Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych należy:

1) inicjowanie i koordynacja procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie prowadzenia terapii osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików;

2) prowadzenie programu certyfikacji specjalistów psychoterapii uzależnienia i instruktorów terapii uzależnienia;

3) nadzór nad jakością programów terapeutycznych placówek lecznictwa odwykowego;

4) wdrażanie programów terapeutycznych dla specyficznych populacji, w szczególności dla bezdomnych i młodzieży uzależnionej od alkoholu;

5) monitorowanie usług świadczonych w placówkach lecznictwa odwykowego;

6) ocena efektów terapii uzależnienia od alkoholu;

7) monitorowanie stanu kontraktowania i finansowania placówek lecznictwa odwykowego oraz podejmowanie interwencji w sprawach niewystarczającego zabezpieczenia dostępności usług terapeutycznych;

8) współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w ramach realizowanych przez nie zadań wojewódzkich;

9) inicjowanie działań w kierunku zwiększenia wykrywalności szkód zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu przez pacjentów podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;

10) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie problemów związanych z konsekwencjami używania alkoholu dla zdrowia;

11) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 10. Do zadań Działu Prawnego należy:

1) sporządzanie projektów umów i porozumień;

2) przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń, dotyczących alkoholu i problemów z nim związanych;

3) opiniowanie i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych;

4) udzielanie pomocy prawnej samorządom gminnym w zakresie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń oraz innych regulacji dotyczących lokalnych ograniczeń w dostępie do alkoholu;

5) reprezentowanie Agencji w postępowaniach sądowych i administracyjnych;

6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 11. Do zadań Działu Programów Lokalnych należy:

1) wspieranie lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) współpraca z Siecią Gmin Wiodących oraz Dużych Miast;

3) przeciwdziałanie zjawisku nietrzeźwości kierowców;

4) działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych w kontekście problematyki alkoholowej;

5) monitorowanie reklam oraz promocji napojów alkoholowych;

6) współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi oraz organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w środowisku Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz wspólnot wyznaniowych;

7) współpraca z samorządami województw w zakresie realizowanych przez nie zadań w obszarze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych;

8) współpraca z komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 12. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Kadrowych należy:

1) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy;

2) rozliczanie funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników Agencji;

3) ustalanie uprawnień i prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród jubileuszowych pracownikom Agencji;

4) prowadzenie akt osobowych pracowników Agencji;

5) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie ewidencji wykorzystanych urlopów;

6) wystawianie pracownikom Agencji dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego;

7) współpraca z komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 13. Obieg dokumentów w Agencji, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.

 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie