PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

 • Wstęp +

  W pierwszej połowie lat 90-tych jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiła przed sobą Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było wprowadzenie do środowisk szkolnych w całej Polsce nowoczesnych programów profilaktycznych dla młodzieży, które stanowiłyby przeciwwagę dla tradycyjnych, słabych pod względem merytorycznym i nisko ocenianych przez młodzież pogadanek i konkursów trzeźwości. Chodziło również o to, aby nowoczesna wiedza na temat problemów alkoholowych oraz sposobów radzenia sobie z tymi problemami nie była ograniczona jedynie do wąskich, elitarnych grup, skupionych wokół niewielkiej liczby specjalistów realizujących eksperymentalne i pilotażowe programy edukacyjne. Jednak najważniejszym powodem, dla którego zdecydowano się na tak szeroki rozwój szkolnych programów profilaktycznych było przekonanie, że staną się one zalążkiem lub podstawą przyszłych lokalnych koalicji trzeźwościowych, skupiających nie tylko nauczycieli, pedagogów czy psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą, ale również rodziców tej młodzieży. Badania naukowe na temat czynników ryzyka związanego z piciem alkoholu przez młodzież oraz czynników chroniących w tym zakresie, prowadzone na początku lat 90-tych w USA (J.D. Hawkins, R.F. Catalano i L.A. Kent) wyraźnie pokazały, iż jednym z najważniejszych czynników chroniących młodych ludzi przed szkodami wynikającymi z picia alkoholu jest silna więź z rodzicami. W tej sytuacji niezwykle ważnym elementem programów profilaktycznych, ściśle zintegrowanym z treścią przekazów edukacyjnych dla młodzieży stały się spotkania z rodzicami, wprowadzające do tzw. profilaktyki domowej przygotowującej rodziców do rozmawiania ze swoimi dziećmi nt. problemów wynikających z picia alkoholu oraz do podejmowania interwencji w sytuacjach kryzysowych.

  Dzięki powszechnej dostępności do programów profilaktycznych, które objęły swym zasięgiem znaczną część systemu oświaty w całym kraju, w stosunkowo krótkim czasie udało się stworzyć kilkutysięczne, profesjonalne środowisko ludzi zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze, którzy w sposób kreatywny włączyli się w realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Po wprowadzeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia nakazującego szkołom realizację Szkolnego Programu Profilaktycznego, wiele środowisk miało nadzieję, że pozwoli to na dalszy rozwój programów profilaktycznych. Niestety coraz częściej okazywało się, że placówki edukacyjne i samorządy lokalne zamiast długotrwałych i systematycznych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, wybierają jednorazowe akcje, konkursy, pogadanki, spektakle teatralne, czy koncerty. Tego typu formy zamiast stanowić uzupełnienie, zaczęły wypierać programy oparte na wiedzy naukowej, skutecznych strategiach profilaktycznych. Pojawiła się więc silna potrzeba by stworzyć bank programów o udowodnionej skuteczności oraz edukacji opartej na najnowsze wiedzy o strategiach profilaktycznych. Odpowiedzią na tę potrzebę jest stworzenie Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego.

 • System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego +

  SYSTEM REKOMENDACJI

  „System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”, jest wdrażany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.  
  Zachęcamy do zgłaszania swoich programów, które po uzyskaniu rekomendacji umieszczone zostaną w elektronicznym banku programów rekomendowanych na stronach internetowych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Więcej informacji o Systemie oraz baza programów rekomendowanych znajduje się również na stronie: http://programyrekomendowane.pl/


  CELE SYSTEMU REKOMENDACJI:

  - podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

  - szersze upowszechnienie sprawdzonych praktyk/programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

  - popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów.


  PRZEDMIOT REKOMENDACJI          

  W ramach systemu rekomendacji dokonywana jest ocena programów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyka narkomanii, profilaktyka problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży.  

  OCENA JAKOŚCI        
  Elementem systemu rekomendacji są szczegółowe wymagania odnoszące się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji – etapu diagnozy i oceny potrzeb, planowania celów i sposobów ich realizacji, monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji. Wymagania pogrupowane zostały w kilkanaście kategorii, dla których sformułowano standard oraz kryteria oceny.           

  „Standardy i kryteria jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” spełniają rolę zaleceń użytecznych przy opracowywania programu; opis sposobu realizacji ww. standardów jest wymagany w przypadku ubiegania się o rekomendację programu.

  ZASADY I PROCEDURY UDZIELANIA REKOMENDACJI        
  Wszystkie informacje na temat składania wniosków oraz procedury ich oceny znajdują się na stronie www.programyrekomendowane.pl .

   

 • Baza programów rekomendowanych +

  Zmieniamy sposób informacji o programach – nie link do naszego dokumentu (te można usunąć), ale linki do strony każdego z programów na www.programyrekomendowane.pl Zmiana wynika z tego, że programy zgłaszają tam zmiany dotyczące ich opisów i mogą się pojawiać rozbieżności, ORE przyjęło tą samą metodę. Układ się nie zmienia.       

   

  Poziom III - Program modelowy    

  1. Fantastyczne Możliwości

   

  Poziom II - Dobra praktyka    

  2. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

  3. Archipelag Skarbów

  4. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat

  5. Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych

  6. Spójrz inaczej - Szkolny program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

  7. Trzy koła

  8. Program Unplugged

  9. TUTORING SZKOLNY - program pedagogiki dialogu

  10. Program Nauki Zachowania

   

  Poziom I - Program obiecujący

  11. Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej

  12. Szkolna Interwencja Profilaktyczna

  13. Program Domowych Detektywów (program został oceniony na najwyższy poziom rekomendacji w międzynarodowej bazie programów EDDRA)

  14. Środowiskowa profilaktyka uzależnień

  15. FreD goes net

  16. Przyjaciele Zippiego

  17. PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY EPSILON

  18. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych

  19. Laboratorium Wiedzy Pozytywnej

  20. Debata

  21. Spójrz Inaczej (dla klas 4-6)

  22. Program ARS, czyli jak dbać o miłość

  23. Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk

  24. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

  25. Gra w Dobre Zachowania

  26. Projekt Lustro dla szkół ponadpodstawowych

   

 • 1

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie