PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

LISTOPAD

Jakość snu a predyspozycje do używania alkoholu i narkotyków

Wyniki przeprowadzonego badania wskazały na występowanie zależności między jakością snu w dzieciństwie a predyspozycją do picia alkoholu i zażywania narkotyków w okresie dorastania.

W zachodniej Pensylwanii, naukowcy przeanalizowali wyniki 186 chłopców, którzy uczestniczyli w badaniu poprzecznym (od 11 do 22 roku życia). Po uwzględnieniu takich zmiennych jak rasa, problemy socjoekonomiczne, samoregulacja, problemy internalizacyjne i eksternalizacyjne, zagrożenia pochodzące ze środowiska, poddano analizie długość i jakość  snu 11 letnich chłopców a ich predyspozycje do wczesnego sięgania po alkohol i konopie.

Uczestnicy badania, którzy spali najkrócej w porównaniu do tych, których sen był najdłuższy, byli bardziej predysponowani do wcześniejszego sięgania po i używania zarówno alkoholu, jak i konopi.  Każda godzina ujęta z czasu snu w wieku 11 lat, predysponowała aż o 20% do wcześniejszego w odniesieniu do wieku, sięgnięcia po alkohol czy konopie. 

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160919133447.htm

 

Wpływ alkoholu na serce

Picie alkoholu nawet w umiarkowanych ilościach może wpłynąć na powiększenie lewego przedsionka serca. Lewy przedsionek serca wraz z prawym, stanowi jedną z dwóch górnych komór serca. W sytuacji powiększenia przedsionka wzrasta ryzyko wystąpienia nieregularnego rytmu serca określanego jako migotanie przedsionków, które może prowadzić do innych dolegliwości układu krążenia, w tym do udaru. Osoby biorące udział w badaniu udzielały informacji dotyczącej przeciętną ilość alkoholu, jaką spożywają każdego tygodnia. Ponadto wszyscy uczestnicy poddani zostali badaniom mającym na celu określeniu wielkości ich serca, jak również badaniom diagnozującym migotanie przedsionków. Uczestnicy badania przeciętnie byli w wieku 56 lat a kontynuacja badań miała miejsce przez około 6 lat. Podczas okresu przeprowadzania badań naukowcy zaobserwowali, że każde dodatkowe 10g alkoholu (mniej niż jeden drink) dziennie powiązane jest z powiększaniem się o 0,16 milimetra średnicy lewego przedsionka.

Wyniki innych powiązanych tematycznie badań dowiodły, że systematyczne spożywanie alkoholu (dwa bądź więcej drinków dziennie)aż o 30% zwiększa ryzyko wystąpienia migotania przedsionków.

Więcej informacji …

http://www.livescience.com/56101-alcohol-enlarged-heart-atrial-fibrillation.html

 

Popularniejsze kalorie z alkoholu niż z napojów wysokosłodzonych

Zgodnie z wynikami badania w Wielkiej Brytanii ważniejszym problemem zdrowotnym może być przeciwdziałanie ilościom  kalorii pochodzącym ze spożycia napojów alkoholowych, niż z napojów wysokosłodzonych, takich cola czy lemoniada. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jak i wielu innych państw europejskich dostarczają do organizmu dużą część kalorii, które pochodzą z napojów alkoholowych.

W Wielkiej Brytanii dorośli dziennie dostarczają do organizmu 106 kalorii z napojów alkoholowych a 98 z napojów wysokosłodzonych. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, najwyższy poziom kalorii z napojów alkoholowych w dziennej diecie spożywają mieszkańcy Południowej Korei (168 kalorii z alkoholu do 44 kalorii z napojów wysokosłodzonych). Również wysoki poziom kalorii pochodzących ze spożycia alkoholu odnotowano wśród mieszkańców Polski, Czech, Finlandii, oraz Niemiec. Tylko mieszkańcy Taiwanu dostarczają do organizmu więcej kalorii z napojów wysokosłodzonych niż z napojów alkoholowych. W badaniach nie uczestniczyli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.

Większość konsumentów napojów alkoholowych nie jest świadoma faktu, że są one bardzo kaloryczne, ponieważ informacje dotyczące ich kaloryczności nie są zamieszczane na opakowaniach. Duża lampa czerwonego wina 13% zawiera 228 kalorii podczas gdy standardowa lampa 160 kalorii. Kufel  4% piwa, również zawiera około160 kalorii.

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/society/2016/oct/17/brits-calories-alcohol-sugary-drinks

 

Metaanaliza obiektywnych wskaźników ekspozycji na alkohol w życiu płodowym

Obiektywne metody weryfikacji prenatalnej ekspozycji na alkohol, są narzędziem diagnostycznym mającym na celu wyłonienie grupy ryzyka. Badacze postanowili przeprowadzić metaanalizę danych dotyczących wykorzystania biomarkerów w diagnozie spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych.

Analizy poddano dane źródłowe jak I wyniki badań przeprowadzonych I opublikowanych w latach 1990-2015. Ostatecznie analizie poddano badania, które dowodziły skuteczności wykorzystania biomarkerów w diagnozie FASD.

Spośród analizowanych badań, 12 spełniało kryteria pomiaru:

 • Krew matki (4 badania; istotność 0%-100%,swoistość 79%-100%)
 • Włosy matki (2 badania; istotność 19%-87%, swoistość 56%-86%)
 • Mocz matki (2 badania; istotność 5%-15%; swoistość 97%-100%)
 • Stężenie estrów etylowych kwasu tłuszczowego (w smółce – 2 badania; w łożysku – 1 badanie) (istotność 82%–100%, swoistość 13%–98%).

Naukowcy stwierdzili, że aktualne dane są niewystraczające, aby w praktyce wspierać stosowanie obiektywnych metod  weryfikacji płodowej ekspozycji na alkohol. Biomarkery znajdujące się w smółce i łożysku, wydają się być najbardziej odpowiednie by poddać je analizie w dużych badaniach populacyjnych.

Więcej informacji … http://pediatrics.aappublications.org/content/138/3/e20160517.abstract?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token

 

Nuerowskaźniki predysponujące do spożywania alkoholu

Naukowcy zidentyfikowali 34 wskaźniki neuronalne, które mogą decydować o konsumpcji alkoholu przez osoby nieletnie. Złożone algorytmy  powstały na bazie wyników pochodzących z testów neuropsychologicznych, jak i badań neuroobrazowania i wykazały wyższy poziom trafności (około 74%) niż analizowane odrębnie dane demograficzne.   

Picie alkoholu przez nieletnich jest częstym zjawiskiem w Stanach Zjednoczonych, około 1/3 18-latów deklaruje spożywanie napojów alkoholowych. Ponadto 11% konsumentów alkoholu stanowią osoby w przedziale wieku 12-21 lat (the Centers for Disease Control).

Negatywne skutki picia alkoholu przez nieletnich są dobrze znane a wśród nich: wyższy poziom zachowań agresywnych, wagarowanie, prowadzenie pod wpływem alkoholu, jazda z kierowca będącym pod wpływem alkoholu, samobójstwa oraz ryzykowne zachowania seksualne. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych z powodu spożywania alkoholu, umiera 5 tysięcy nieletnich.

Jednostkowe konsekwencje picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie są równie poważne. Wiążą się z zaburzeniami pamięci, nauki, zachowania. Ponadto, wpływają na długotrwałe konsekwencje w procesie rozwoju mózgu oraz zwiększają prawdopodobieństwo nadużywania innych substancji psychoaktywnych.

Uważa się, że na fakt spożywania alkoholu przez osoby nieletnie wpływa wiele czynników. Zaliczyć do nich należy wpływ środowiska, mechanizmy biologiczne i psychologiczne. Czynniki demograficzne występujące wśród nieletnich pijących alkohol, to płeć męska, wyższy poziom problemów psychologicznych i przekonanie, że picie alkoholu przynosi korzyści  (np. przekonanie, że picie alkoholu jest fajne).

Zgodnie z wynikami badania, nastolatkowie w grupie wiekowej 12-14 lat byli szczególnie predysponowani do konsumpcji alkoholu przed 18 rokiem życia, wówczas kiedy:

 • byli płci męskiej i pochodzili ze środowiska o wyższym poziomie socjoekonomicznym
 • otrzymali gorsze wyniki w testach badających poziom funkcji wykonawczych
 • deklarowali chodzenie na randki, zachowywali się bardziej wyzywająco, wierzyli, że alkohol pomorze im w relacjach społecznych
 • wyniki badań z neuroobrazowania wskazywały na cieńszą grubość kory mózgu

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160830211706.htm

 

Niska świadomość wpływu alkoholu na raka piersi

Choć naukowo potwierdzona została zależność jaka występuje między spożywaniem napojów alkoholowych a rakiem piersi, to nadal społeczna świadomość  tego faktu jest bardzo niska (ICS - the Irish Cancer Society).Każdego roku w Irlandii odnotowuje się 900 przypadków zachorowania na nowotwory, w tym 500 to przypadki śmiertelne, z czego te które mogą być wywołane alkoholem często są rakiem piersi. W 2013 roku w Irlandii 12% przypadków raka piersi wywołanych było alkoholem – co stanowi 353 przypadki rocznie. Jak twierdzą eksperci, konsumenci napojów alkoholowych powinni być świadomi faktu kancerogennego działania alkoholu, dlatego należy ich o tym informować.  Należy wiedzieć, że każdy standardowy drink dziennie, to wzrost ryzka raka piersi o 7%. Jeśli spożywa się od trzech do sześciu drinków dziennie, ryzyko wzrasta aż o 47%.

Więcej informacji …

http://www.irishhealth.com/article.html?id=25609

 

Bezpieczeństwo na drogach

Eksperci zdrowia publicznego nawołują do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach poprzez podjęcie działań, które będą zapobiegać poważnym wypadkom drogowym. W liście adresowanym do komisarza Unii Europejskiej –(Jean-Claude Juncker), eksperci z zakresu zdrowia publicznego z całej Europy, wezwali do podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Komisja Europejska opublikowała oficjalne dane statystyczne dotyczące poważnych wypadków drogowych w państwach Unii Europejskiej, jakie miały miejsce w 2014 roku. Zgodnie ze statystykami poważnym wypadkom drogowym uległo 135 tysięcy Europejczyków. Większości tych wypadków można było zapobiec, chociażby poprzez zastosowanie  w samochodach systemu informowania o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa przez każdego pasażera.

Więcej informacji …

http://www.eurocare.org/library/updates/public_health_groups_call_for_eu_target_and_action_on_serious_road_injuries

 

PAŹDZIERNIK

Malta: społeczne konsultacje dotyczące polityki wobec alkoholu

Polityka wobec alkoholu dotyczy zarówno regulacji adresowanych do ogółu społeczeństwa, jak również osób młodych. Prace nad zapisami realizowały i koordynowały ministerstwa, organizacje charytatywne, oraz inne instytucje, w których działalność wpisane jest zapobieganie spożywania alkoholu przez nieletnich oraz zmniejszanie szkód związanych z nadużywaniem alkoholu przez dorosłych, w tym prowadzenia pod wpływem alkoholu. Celem polityki dotyczącej alkoholu jest zmniejszenie i jednocześnie zapobieganie szkodom i negatywnym konsekwencjom,  jakie wiążą się z piciem alkoholu, w kontekście jednostki, rodziny i całego społeczeństwa. Propozycje nowych zapisów zostały przedstawione do społecznych konsultacji od 6 października do 17 listopada bieżącego roku. 

Więcej informacji …

http://www.eurocare.org/library/updates/malta_public_consultation_on_national_alcohol_policy

Pomoc farmakologiczna osobom z FASD

Grupa międzynarodowych ekspertów w zakresie FASD, pracuje nad wdrożeniem w życie algorytmu pomocy farmakologicznej adresowanej do osób cierpiących na zaburzenia będące wynikiem prenatalnej eskpozycji na alkohol. Powstały algorytm ma być pomocą i wskazówką dla lekarzy leczących i mających w swej opiece osoby z FASD. Jak stwierdza profesor psychiatrii z Uniwersytetu Saskatchewan , nadrzędnym celem jest pewność że zaproponowany algorytm farmakologiczny będzie skuteczny i pomocny w funkcjonowaniu osób z FASD. Dlatego też zaplanowane jest zbadanie zastosowania leków dla różnych deficytów z jakimi borykają się osoby z FASD, a wśród nich: problemy z koncentracją, trudności w planowaniu, problemy w relacjach interpersonalnych, zaburzenia snu i nastroju. Jak do tej pory nie ma wskazań medycznych – farmakologicznych dedykowanych osobom z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych).

Więcej informacji …

http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/fasd-medication-university-saskatchewan-1.3818990

 

Zaburzenia uwagi w przypadku Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Spożywanie alkoholu w ciąży wiąże się z rykiem wystąpienia poalkoholowych zaburzeń u dziecka – FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Jednym z najczęściej występujących i trwałych zaburzeń neurokognitywnych w FASD są zaburzenia uwagi. Obecnie przyjmuje się, że zaburzenia uwagi w FASD różnią się od zaburzeń uwagi w ADHD pod względem ich rodzaju i podatności na leczenie farmakologiczne.  Dzieci, które mają zdiagnozowane Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych, często mają również diagnozę ADHD. Zgodnie z nową wiedzą naukową, mechanizm  wywołujący deficyt uwagi w tych dwóch zaburzeniach jest różny. Wiedza ta może pozwolić na zastosowanie adekwatnej terapii w przypadku leczenia zaburzeń uwagi u dzieci z FASD.

Więcej informacji …

http://eneuro.org/content/early/2016/10/27/ENEURO.0267-16.2016.abstract

 

 

Nadużywanie alkoholu wiąże się z dwufalowymi problemami zdrowotnymi

Zgodnie z wynikami nowego badania, konsekwencje uzależnienia od alkoholu wiążą się z długofalowymi problemami zdrowotnymi, nawet wśród osób które zwalczyły chorobę alkoholową przed 30-tym rokiem życia. Naukowcy przeanalizowali wyniki badania, którym poddani zostali weterani wojny w Wietnamie. W grupie liczącej 664 mężczyzn 60-cio letnich i starszych zaobserwowano, że przynajmniej połowa z nich deklarowała fakt uzależnienia od alkoholu w przeszłości. Osoby te charakteryzowała gorsza kondycja zarówno psychiczna jak i fizyczna. Nawet grupa 75 mężczyzn, którzy uporali się z nadużywaniem alkoholu przed 30 rokiem życia, byli bardziej narażeni na problemy zdrowotne, niż ci którzy nie nigdy nie byli uzależnieni od alkoholu. Szczególnie osoby, które w młodym wieku uzależnione były od alkoholu w porównaniu do osób nieuzależnionych, zmagały się obecnie średnio z trzema różnymi deficytami zdrowotnymi. Ponad to, na skali oceniającej depresyjność, wykazywali dwukrotnie większą ilość symptomów predysponujących do wystąpienia depresji.

Więcej informacji …

http://www.medicaldaily.com/long-term-health-effects-alcohol-problem-drinking-early-adulthood-linked-later-402923

Wpływ mediów społecznościowych na Spożycie alkoholu wśród nieletnich

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, osoby niepełnoletnie które w mediach społecznościowych wchodzą na podstrony dedykowane markom alkoholowym, są bardziej narażone na wcześniejszą konsumpcje alkoholu. Nastolatkowie, którzy odwiedzali strony reklamujące alkohol, bądź oznaczali je jako „lubiane”, dwa razy częściej deklarowali fakt ryzykownego spożywania alkoholu, ponad to zwykle byli płci męskiej, mieszkali poza dużymi aglomeracjami i spożywanie napojów alkoholowych rozpoczęli w młodym wieku. Wiemy, że reklama alkoholu wpływa na fakt jego spożycia wśród osób niepełnoletnich (Dr Megan Lim).

Więcej informacji …

http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/young-people-who-follow-alcoholic-brands-on-social-media-are-more-likely-to-binge-drink-earlier-in-life-study-finds/news-story/1391a9f94b8e747e4e251382cd8cb505

 

Coraz silniejsza zależność między nowotworami a spożyciem alkoholu

Zgodnie z wynikami przedstawionymi w Paryżu, podczas Światowego Kongresu dot. chorób nowotworowych, w 2012 roku alkohol przyczynił się do wystąpienia ponad 700 tysięcy przypadków chorobowych w tym 366 tysięcy przypadków śmiertelnych.  Porównując ryzyko zachorowania na nowotwór wśród osób nie spożywających alkoholu a jego konsumentów, naukowcy stwierdzili, że 5% przypadków chorobowych powiązanych było z piciem alkoholu, natomiast przypadków śmiertelnych rocznie 4,5 %. Jak stwierdza Kevin Shield (IARC), duża część populacji nie jest świadoma fakty, że alkohol może być przyczyną wystąpienia choroby nowotworowej.  Zaobserwowano również, silną zależność między spożyciem alkoholu a diagnozami raka piersi (więcej niż jeden na pięć przypadków), jak również raka odbytu (23% przypadków).

Patrząc na temat globalnie, największe nasilenie występowania chorób nowotworowych w powiązaniu ze spożyciem alkoholu zaobserwowano w Ameryce Północnej, Australii oraz Europie.

Więcej informacji …

http://www.ctvnews.ca/health/health-headlines/new-data-reveals-alcohol-s-cancer-toll-1.3144163

 

Spożycie alkoholu wśród kobiety jest prawie takie samo jak wśród mężczyzn

Zgodnie z wynikami raportu opublikowanego w medycznym magazynie BMJ kobiety spożyciem alkoholu  gonią mężczyzn.  Analizie poddano dane dotyczące 4 milionów osób urodzonych w latach 1981-2001, stwierdzono biorąc pod uwagę perspektywę historyczną, że mężczyźni byli bardziej predysponowani do spożywania alkoholu, również w ilościach stanowiących zagrożenie dla ich zdrowia.  Obecnie kobiety, szczególnie te reprezentujące młodsze pokolenia,  spożyciem alkoholu gonią mężczyzn. We wczesnych latach XX wieku mężczyźni dwa razy bardziej byli predysponowani do picia alkoholu jak również trzy razy bardziej narażeni na wystąpienie szkód związanych z nadużywaniem alkoholu.  Obecnie w spożyciu napojów alkoholowych, nie dostrzega się  znaczących różnic między płciami. Mężczyźni urodzeni od 1980 roku są tylko1,1 razy bardziej predysponowani do spożywania alkoholu, niż ich rówieśniczki i tylko 1,3 razy bardziej narażeni na picie ryzykowne i szkodliwe.  Eksperci podkreślają, że alkohol – jego spożywanie bądź nadużywanie nie może być już dłużej postrzegane jako temat i problem  dotyczący tylko mężczyzn.

Więcej informacji …

http://edition.cnn.com/2016/10/25/health/alcohol-consumption-women/

 

Większość nieletnich Chińczyków próbowała alkoholu

Zgodnie  wynikami badań przeprowadzonych w Chinach, główną obawą zdrowia publicznego staje się picie alkoholu przez osoby nieletnie. Wciągu ostatnich dwóch w ankietowym badaniu wzięło udział około 30 tysięcy uczniów szkół średnich z czego ponad  połowa zadeklarowała, że przynajmniej raz próbowała alkoholu. Prawie 40% tej samej grupy respondentów zadeklarowała, że próbowała alkoholu przynajmniej razy w okresie ostatniego roku. Jedna na pięć osób zadeklarowała spożywanie alkoholu w poprzedzającym miesiącu. Natomiast około 25% zadeklarowało regularne spożywanie alkoholu i upijanie się. Większość przypadków spożywania alkoholu przez nieletnich Chińczyków ma miejsce w domu, w restauracjach czy barach karaoke. Zaskakująco aż 80% przypadków picia alkoholu przez nieletnich ma miejsce w towarzystwie rodziców, bądź innych dorosłych. Eksperci twierdzą, że wielu chińskich rodziców nie jest świadomych szkód i ryzyka, jakie wiąże się ze spożywaniem alkoholu przez ich nieletnie dzieci.

Więcej informacji …

http://www.china.org.cn/video/2016-10/24/content_39552630.htm

 

WRZESIEŃ

Enzym PRDM2 a uzależnienie od alkoholu

Naukowcy z Uniwersytetu Linköping odkryli, że w przypadku rozwoju uzależnienia od alkoholu dochodzi do zatrzymania produkcji enzymu PRDM2 zawartego w komórkach nerwowych płata czołowego mózgu. Deficyt enzymu powoduje, że osoba mimo odczuwanych negatywnych konsekwencji, kontynuuje nadużywanie alkoholu. Odkrycie naukowe zostanie niebawem opublikowane w najwyżej notowanym magazynie z zakresu psychiatrii i może stanowić całkowicie nowe możliwości w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Profesor Markus Heilig wraz z innymi naukowcami prowadzi badania nad powiązaniami jakie występują między uzależnieniem od alkoholu i innego rodzaju uzależnieniami a funkcjonowaniem mózgu. Od dawna przypuszczano, że uzależnienie od alkoholu  powiązane jest z dysfunkcjami płatów czołowych, ale nie znano podłoża biologicznego tej zależności. Naukowcy z Uniwersytetu Linköping oraz z Uniwersytetu w Miami jako pierwsi opisali ten biologiczny mechanizm.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160830083707.htm

 

Abstynencja zmniejsza ryzyko remisji raka przełyku

Zgodnie z odkryciem naukowców z Japonii, abstynencja o połowę zmniejsza ryzyko remisji raka przełyku. Naukowcy z Uniwersytetu w Kyoto przeprowadzili badania endoskopii przełyku wśród 330 pacjentów z początkowym stadium raka tej części przewodu pokarmowego. Badanie powtarzano co miesiąc przez okres 80 miesięcy a średnia wieku pacjentów wynosiła 66 lat. Oprócz endoskopii z pacjentami przeprowadzono również wywiady. Badania były ogólnokrajowe i uczestniczyło w nich 16 placówek medycznych. Otrzymany wynik dowiódł, że spożywanie alkoholu wywołuje  anomalia w budowie nabłonka wielowarstwowego płaskiego, co uważa się za predyktor raka przełyku. Wyniki przeprowadzonego badania zostały opublikowane w amerykańskim magazynie naukowym „Gastroenterologia”.

Więcej informacji …

http://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/28/national/alcohol-abstinence-reduces-recurrence-of-esophagus-cancer-study/#.V8rUmJiLTIV

 

Coraz więcej kobiet szuka pomocy w walce z uzależnieniem – Irlandia

Jak stwierdza Maebh Leahy, u niektórych predyspozycje decydują o uzależnieniu się od alkoholu, u innych powód stanowi zbyt stresujące dla nich życie. Na co dzień musimy odnajdywać się w wielu rolach i tak przykładowo kobiety cały dzień spędzają w pracy po czym wracają do domu by opiekować się dziećmi, bądź rodzicami w podeszłym wieku. W natłoku obowiązków zatracają siebie  nie mając wsparcia otoczenia, sięgają wówczas po alkohol traktując go jako nagrodę za ciężką pracę. Zaczyna się od lampki wina wieczorem  a nim się spostrzegą będzie to już butelka.  Wszystko to są mechanizmy radzenia sobie z sytuacją, kobiety w ten sposób próbują wypełnić odczuwaną pustkę. Jak dodaje Maebh Leahy, wśród zgłaszających się na leczenie kobiet, odnotowuje się zdecydowany wzrost w grupie wiekowej 18-24. W ostatnich trzech-czterech latach z tej grupy wiekowej nie było klientów, obecnie stanowią 11% wszystkich zgłoszeń. Jak dodaje, uzależnienie jest chorobą mózgu.

Więcej informacji …

http://www.irishexaminer.com/ireland/increase-in-women-seeking-help-for-alcohol-addiction-418369.html

 

Wrzesień miesiącem FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych)

9  września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień FASD  (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) jako symbol 9 miesięcy ciąży. FASD można w 100% zapobiec poprzez zachowanie abstynencji w czasie ciąży. Nie ma bezpiecznej dawki, ani rodzaju alkoholu w ciąży. Przyłącz się do działań międzynarodowej organizacji NOFAS i uczestnicz w obchodach Międzynarodowego Dnia FASD, jak również celebracji września jako miesiąca poświęconego tematowi Ciąży bez Alkoholu (Profilaktyce FASD).

Więcej informacji …

https://www.thunderclap.it/projects/44739-fasd-awareness-day-2016

 

Jak alkohol wpływa na sen?

Kiedy spożywa się alkohol tuż przed pójściem spać, wówczas zapada się w głęboki sen pomijając fazę REM snu polegającą na szybkim ruchu gałek ocznych. Osoba trzeźwa zapadając w sen, przechodzi przez przynajmniej siedem faz snu REM podczas nocy. Pod wpływem alkoholu fazy snu REM występują maksymalnie dwie bądź tylko jedna. Aby czuć się wyspanym i zregenerowanym należy przejść przez sześć bądź siedem faz snu REM. Pod wpływem alkoholu budzimy się zmęczeni. Alkohol może pomagać szybciej zasnąć ale przyczynia się również do wielu problemów. Konsekwencje picia alkoholu przed snem odczuwalne są także następnego dnia. Jak stwierdza Dianne Augelli (specjalistka ds. snu) ilość wypitego alkoholu, decyduje o jakości snu co znajduje swe odzwierciedlenie w obniżonym poziomie koncentracji i senności podczas dnia.

Więcej informacji …

http://www.medicaldaily.com/how-does-alcohol-affect-your-sleep-395679


Nowe rekomendacje dotyczące porcji standardowych

Nowe wytyczne dotyczące porcji standardowych w Wielkiej Brytanii, to odzwierciedlenie stanowiska, że picie alkoholu przez osoby dorosłe jest bezpieczne do momentu, do kiedy ma miejsce umiar. Precedensem w obowiązujących na arenie międzynarodowej rekomendacjach, będzie wprowadzenie w Wielkiej Brytanii takiej samej ilości porcji standardowych względem mężczyzn, jak i kobiet. Oznacza to, że Brytyjczykom rekomendowane będzie zdecydowanie mniejsze spożycie alkoholu, niż pozostałym mieszkańcom Europy. Nowe rekomendacje dotyczące porcji standardowych, dotyczyć będą spożycia w ramach całego tygodnia, a nie jednostkowego dnia. Co więcej mężczyznom rekomendowanych będzie 14 porcji standardowych tygodniowo a nie jak dotychczas 7 porcji standardowych dziennie. Tym samym rekomendacje będą takie same dla Brytyjek, jak i Brytyjczyków. Ponadto rekomendacje dotyczące spożywania alkoholu obejmą również temat ciąży. Kobietom będącym w ciąży, bądź planującym zajście w ciąże, zalecana zostanie abstynencja.

Więcej informacji …

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3751496/Drinking-limit-health-warnings-watered-Public-told-s-fine-consume-alcohol-moderation-government-U-turn-derided-nanny-state-rules.html


Postawy prozdrowotne kobiet o niskich dochodach

Szczególnie wśród kobiet o niskich dochodach bądź będących w nieplanowanej ciąży, zachowania prozdrowotne przed zajściem w ciąże, mają duże znaczenia względem zdrowia nienarodzonego dziecka. W przeprowadzonym badaniu analizie poddano postawy prozdrowotne kobiet względem palenia papierosów, picia alkoholu,  aktywności ruchowej, zażywania multiwitamin i kwasu foliowego. W badaniu wzięły udział 123 kobiety w wieku 18-51 lat. 51,22% grupy badawczej stanowiły Hiszpanki, 36,59% Afroamerykanki i 12,2% Kaukaski. Ponad 70% badanych kobiet, miała dochody poniżej 20 tysięcy $ rocznie, 57,72% nie miało ubezpieczania zdrowotnego w ostatnim roku a 58,54% było niezamężnych.   Otrzymane wyniki potwierdzają konieczność prowadzenia działań edukacyjnych przez środowisko medyczne w tym pielęgniarki względem postaw i zachowań prozdrowotnych w grupie kobiet  o niskich dochodach, reprezentujących jednocześnie mniejszości etniczne.

Więcej informacji …

http://journals.lww.com/mcnjournal/Abstract/2016/09000/Preconception_Health_Behaviors_of_Low_Income_Women.5.aspx

 

SiERPIEŃ

Wraz z wiekiem wzrasta wpływ alkoholu na pamięć

Zgodnie z wynikami badania spożywanie napojów alkoholowych z wiekiem w coraz większym stopniu wpływa na poziom pamięci krótkotrwałej. Z pamięci krótkotrwałej korzystamy w przypadku tymczasowego przechowywania pomysłów, bieżących wydarzeń – informacji szybkich do przywołania. Ten rodzaj pamięci określanej jak „pamięć robocza” zwykle wraz z wiekiem ulega pogorszeniu. Wyniki badania dostarczają dodatkowej wiedzy z zakresu funkcjonowania pamięci krótkotrwałej a dokładnie zależności jaka występuje między wiekiem, piciem alkoholu a pamięcią roboczą. Naukowcy z Uniwersytetu na Florydzie wyodrębnili dwie grupy badanych: 51 osób starszych (55-70 lat; 29 kobiet i 22 mężczyzn) oraz 70 osób młodszych ( 25-35 lat; 39 kobiet i 31 mężczyzn). Wszystkie wyłonione do udziału w badaniu osoby, charakteryzowało umiarkowane spożywanie napojów alkoholowych oraz życie w społeczności. Uczestnikom badania podano placebo bądź ściśle określoną ilość alkoholu, która prowadziła do zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0.04 - 0.065 g/dL. Podczas procesu wchłaniania się alkoholu, osoby badane uczestniczyły w zadaniu wykorzystującym wzrokową pamięć krótkotrwałą. Miały za zadanie rozpoznać krótko eksponowane obrazy, po 9 sekundowych przerwach. W trakcie badania kontroli poddano również zmienny poziom stężenia alkoholu.

Badanie ukazało się w magazynie “ Alcoholism: Clinical & Experimental Research”.

Więcej informacji …

http://www.newsmax.com/Health/Health-News/alcohol-memory-older-people/2016/07/18/id/739196/

 

Istnieje zależność między ubezpieczeniem zdrowotnym a piciem alkoholu i paleniem papierosów wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym

W USA naukowcy przeanalizowali dane pochodzące z badań 97,788 kobiet w wieku 12 – 44 lata, które uczestniczyły w latach 2010 – 2014, w krajowych badaniach dotyczących używek i ich wpływu na zdrowie (the U.S. National Survey of Drug Use and Health). Wśród badanych 3% było w ciąży. Okazało się, że zmienne takie jak wiek, rasa, narodowość, wykształcenie, status materialny, poziom biedy różnicują kobiety ciężarne i nie będące w ciąży w odniesieniu do posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego a poziomu spożycia alkoholu jak również ubezpieczenia a palenia papierosów.

Zaobserwowano, że większa ilość kobiet ciężarnych piła alkohol i paliła papierosy w pierwszym trymestrze ciąży, niż adekwatnie w drugim i trzecim trymestrze, niezależnie od poziomu posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z danymi 19% piło alkohol w ostatnim miesiącu podczas pierwszego trymestru ciąży, natomiast 22% paliło papierosy w ostatnim miesiącu będąc w pierwszym trymestrze ciąży. W całej grupie kobiet w wieku reprodukcyjnym, 22% posiadających ubezpieczenie zdrowotne, zadeklarowało fakt palenia papierosów w ostatnich 30 dniach, w porównaniu do 33% nieposiadających ubezpieczenia. Ponadto w tej samej grupie wiekowej, 50% kobiet posiadających ubezpieczenie zdrowotne zadeklarowało fakt spożywania alkoholu w ostatnich 30 dniach, w porównaniu do 47% wśród kobiet nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego.

Więcej informacji …

http://www.news-medical.net/news/20160727/Researchers-study-link-between-health-insurance-and-substance-use-among-reproductive-age-women.aspx

 

Uzależnienie od alkoholu powiązane z rasową dyskryminacją

Naukowcy zaliczyć uzależnienie od alkoholu do jednego z czynników będących efektem rasowej dyskryminacji. Wcześniejsze badania dowiodły powiązań rasowej dyskryminacji z występowaniem chorób krążenia, jak również innych dolegliwości zdrowotnych. Fizjologiczne efekty rasowej dyskryminacji zaobserwowano wśród Afro-Amerykanów, podkreślając że dotyczą one zarówno ludzi młodych jak i starszych i kumulują się z czasem. Obecnie naukowcy z Uniwersytetu w Iowa, włączyli uzależnienie od alkoholu do czynników będących efektem rasowej dyskryminacji. W badaniu wzięło udział 97 osób a otrzymane wyniki wyraźnie podkreśliły zależność jaka występuje między dyskryminacją a piciem ryzykownym.

Więcej informacji …

http://www.afro.com/alcohol-abuse-linked-to-racial-discrimination/

 

Alkohol przyczynia się nie tylko do raka wątroby

Występują mocne dowody na to, że alkohol wywołuje przynajmniej siedem rodzajów nowotworów. Jak stwierdza na łamach magazynu „Addiction”, Jennie Connor z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii, szacuje się że w roku 2012 alkohol przyczynił się do śmierci około połowy miliona osób, z czego 5,8 % zmarło z powodu nowotworu. Badaczka znalazła dowody na występowanie zależności między spożywaniem alkoholu a zachorowalnością na nowotwór jamy ustnej i przełyku, krtani, wątroby, okrężnicy, jelita i piersi. Obserwujemy, że ryzyko wystąpienia nowotworu wzrasta wraz ze spożyciem napojów alkoholowych i nie podlega wątpliwością fakt, że spożywanie alkoholu wywołuje nowotwory (the World Cancer Research Fund). Mimo, że największym ryzykiem obarczone są osoby nadużywające napojów alkoholowych, to niebezpieczeństwo zachorowania na nowotwór dotyczy również umiarkowanych konsumentów alkoholu. Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu jeśli chodzi o zachorowalność na nowotwory.

W dalszym ciągu nie jasne pozostają biologiczne powody rakotwórczego działania alkoholu. Najprawdopodobniej alkohol przyczynia się do uszkodzenia DNA, powodując tym samym niebezpieczne mutacje.

Więcej informacji …

https://www.newscientist.com/article/2098269-alcohol-linked-to-at-least-seven-cancers-not-just-liver-cancer/?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&cmpid=SOC%7CNSNS%7C2016-Echobox#link_time=1469162335

 

Wpływ alkoholu na receptory „hamujące” w mózgu

Picie alkoholu nie tylko decyduje o naszej koordynacji na parkiecie ale również bezpośrednio wpływa na mózgu zwiększając tym samym przyjemność picia.

Alkohol powoduje natychmiastowe uwolnienie się dopaminy w mózgu, reakcji chemicznej powodującej uczucie „dobrego samopoczucia - przyjemności”. Jednakże istnieje również ciemniejsza strona tego efektu, mianowicie wspomniana reakcja chemiczna odbierana jako nagroda w postaci uczucia przyjemności, może prowadzić do uzależnienia. I nie chodzi tu tylko o ilość dopaminy jaka prowadzi do uzależnienia się od uczucia przyjemności. Naukowcy z Uniwersytetu A&M w Teksasie w kilku badaniach przeprowadzonych na myszach dowiedli, że w przypadku dużej ekspozycji dopaminy w mózgu uaktywniają się specjalne receptory, które dostosowują się do szybszej i spotęgowanej reakcji na dopaminę.

Występują dwa receptory aktywne na działanie dopaminy: D1 określane mianem „go” innymi słowy pobudzające do kontynuacji danego zachowania/czynności i D2 określane mianem ”no-go” innymi słowy hamujące reakcje . Kiedy wpływ receptorów D1 i D2 jest zrównoważony, wówczas kontrolujemy chęć wypicia kolejnego napoju alkoholowego. W sytuacji wielokrotnej ekspozycji silnego stymulanta, jak alkohol czy kokaina, dochodzi do osłabienia działania i wpływu receptorów D2.

Więcej informacji …

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2016/07/07/how-alcohol-affects-the-no-go-neurons-in-your-brain/#.V5ns4aLtjGh

 

Reklama alkoholu a spożycie wśród nastolatków

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w magazynie “ Addiction” istnieje zależność między różnymi formami marketingu alkoholowego a ilością i częstotliwością spożywania napojów alkoholowych przez Europejską młodzież.

W badaniu wzięło udział 9 tysięcy nastolatków z Niemiec, Włoch, Holandii oraz Polski.  Przeciętny wiek osób badanych to 14 lat. Nastolatkowie opisywali częstotliwość spożywania napojów alkoholowych i upijania się, jak również dostępności różnego rodzaju działań marketingowych przemysłu alkoholowego, a w tym: reklam telewizyjnych, marketingu on-line, sponsoringu wydarzeń sportowych, sponsoringu wydarzeń muzycznych czy festiwali, posiadania przedmiotów promocyjnych marek alkoholowych, darmowych gadżetów czy powszechności ofert cenowych.

Wyniki badania wskazały, że każda forma marketingu alkoholowego wpływała na poziom spożycia alkoholu wśród nastolatków. Zależność ta zaobserwowana została w czterech krajach o odmiennej kulturze, systemie regulacyjnym i kontekście spożywania napojów alkoholowych. Badanie nie pozwala na określenie zależności przyczynowo-skutkowej ale jego wyniki stanowią powód do niepokoju.

Więcej informacji …

http://www.eurocare.org/library/updates/new_study_supports_link_between_alcohol_advertising_and_adolescent_drinking

 

Próby zakazu interentowej reklamy alkoholu na Litwie

Minister Zdrowia na Litwie zgłosił propozycje wprowadzenia zakazu reklamy alkoholu w mediach internetowych (na stronach internetowych, aplikacjach mobilnych na smartphony i tablety). Swą decyzje tłumaczy podążaniem za rekomendacjami środowisk opiniotwórczych w powyższym zakresie, jak również wspomina że decyzje te mogą ulec zmianie po konsultacjach z przedstawicielami odpowiednich w tematyce instytucji. Ponadto Minister osobiście wspiera stanowisko WHO i innych międzynarodowych ekspertów, mówiące o zwalczaniu problemów alkoholowych poprzez ograniczanie dostępności i reklamy napojów alkoholowych.

Przedstawiciele parlamentu litewskiego poddali dyskusji zaostrzenie przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych w mediach internetowych bądź ich całkowity zakaz.  

Więcej informacji …

http://www.eurocare.org/library/updates/lithuania_is_discussing_a_ban_on_online_alcohol_ads

 

LIPIEC

Zakaz na Palcohol

Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne (AMA), chcąc chronić młody konsumentów, nawołuje do wprowadzenia zakazu używania sproszkowanego alkoholu. Jak zauważają przedstawiciele AMA, alkohol jest najczęściej używaną substancją psychoaktywną i jest przyczyną śmierci około 4,300 młodych ludzi każdego roku. Alkohol w proszku (Palcohol) nie jest oficjalnie dostępny w Stanach, ale poprzez nastolatków może być rozpowszechniony w szkołach. Przedstawiciele AMA wyrazili swe wsparcie dla zapisów prawa federalnego i stanowego, mówiącego o zakazie produkcji, importu, dystrybucji i sprzedaży alkoholu w proszku. W 2015 roku senator z Nowego Jorku, Charles Schumer, przedstawił propozycję wprowadzenia zakazu produkcji, sprzedaży i posiadania alkoholu w proszku. Propozycja senatora miała miejsce dwa dni po ogłoszeniu przez agencję federalną pozwolenia na sprzedaż alkoholu w proszku.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/american-medical-association-calls-ban-powdered-alcohol/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=483c6b5f7a-JT_Daily_News_Some_Dental_Schools_Traini6_22_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-483c6b5f7a-223315717

                                                        

Wpływ genów na Płodowy Zespół Alkoholowy

Uniwersytet w Tennessee otrzymał grant w wysokości 1,5 miliona dolarów na badania dotyczące wpływu genów na Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS). Kristin Hamre z Wydziału Anatomii i Neurobiologii podkreśla, że naukowcy są świadomi faktu, iż szkody związane z ekspozycją na alkohol w życiu płodowym, bywają różnego stopnia. Jak stwierdza Hamre, ogromną rolę odgrywa tu zarówno genetyka matki, jak i dziecka. Zarówno badania przeprowadzone na zwierzętach, jak i w mniejszym stopniu na jednostkach ludzkich, dowodzą, że o wielkości uszkodzeń wywołanych alkoholem w życiu płodowym decyduje w dużej mierze genetyka.

Więcej informacji …

http://www.local8now.com/content/news/UT-to-get-15-million-to-study-fetal-alcohol-syndrome-382959651.html

 

Wskazówki dla Wymiaru Sprawiedliwości dotyczące oskarżonych z FASD

Dzieci i dorośli z FASD często z uwagi na zaburzenia w zakresie samoregulacji jak również samokontroli, popadają w konflikt z prawem. Kończy się to sprawami o wykroczenia młodocianych, bądź tragicznymi sprawami dotyczącymi jednocześnie dzieci i rodziców. Dużym wyzwaniem dla wymiaru sprawiedliwości jest praca z osobami o słabej samoregulacji, gdyż wymaga od sądów wzięcia pod uwagę potrzeby odpowiedniego wsparcia i pomocy osobom z FASD,  konieczność rozpatrywania każdego przypadku indywidualnie. Wskazówki dotyczące postępowania z osobami z FASD, większa elastyczność w działaniach i sposobie postępowania organów wymiaru sprawiedliwości, lepsze wyszkolenie osób zatrudnionych w systemie wsparcia i większa dostępność tego systemu – to wszystko może wpłynąć na poziom życia osób z FASD, jak również może poprawić jakość ich środowiska.

Więcej informacji …

http://www.nevadabusiness.com/2016/06/the-national-council-of-juvenile-and-family-court-judges-ncjfcj-assists-legal-professionals-with-understanding-fetal-alcohol-spectrum-disorders-fasd/

 

Każdego dnia ponad milion studentów spożywa alkohol

Wyniki raportu dotyczącego ubiegłego roku wskazują, że 1,2 miliona studentów każdego dnia spożywało alkohol, natomiast marihuanę paliło ponad 700 tysięcy (USA Today).

Badania wykazały, że okres studiów jest czasem używania substancji psychoaktywnych a najczęściej wybieranymi są alkohol i marihuana. Co ważne, jest to nadal czas rozwoju neuropsychologicznego, który może zostać zaburzony przez używki (Dr. David Dean, SAMHSA).

Średnio czterech na pięciu studentów pije alkohol (NIAAA). Około połowa studentów pijących napoje alkoholowe, upija się. Średnio każdego roku prawie 2 tysiące studentów w wieku 18-24 umiera z powodu przypadkowych wypadków, których przyczyną jest alkohol. Ponad 690 tysięcy studentów pomiędzy 18 a 24 rokiem życia zostało napadniętych przez innego studenta będącego pod wpływem alkoholu.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/one-million-full-time-college-students-consume-alcohol-average-day/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=8872c9cf29-JT_Daily_News_West_Virginia_Sues_Nation_5_26_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-8872c9cf29-223315717

 

Spadek spożycia alkoholu

Od ostatnich dwóch dekad zaobserwowano pierwszy globalny spadek sprzedaży alkoholu (CNN).Spożycie alkoholu w Chinach – gdzie spożywa się więcej alkoholu niż w jakiejkolwiek innej nacji - spadło o 3,5% w 2015 roku. W Brazylii spożycie alkoholu spadło o 2.5%, podczas gdy we Wschodniej Europie odnotowano spadek na poziomie 4,9%. Obecnie Brazylia przeżywa kryzys ekonomiczny i polityczne skandale, podczas gdy na spadek sprzedaży alkoholu we Wschodniej Europie wpływ ma wojna między Ukrainą a Rosją. W północnej Ameryce odnotowano wzrost spożycia o 2,3%, a w Zachodniej Europie i Australii / Nowej Zelandii poziom spożycia nie uległ zmianie.

Jak odnotowano w 2015 roku spadło spożycie rumu i wódki, natomiast wzrosło spożycie angielskiego ginu, japońskiej i irlandzkiej whiskey oraz ciemnego piwa (Euromonitor).

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/global-alcohol-sales-decrease-first-time-last-two-decades/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=f8d6f31e1e-JT_Daily_News_In_Fight_Against_Opioid_Ad5_19_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-f8d6f31e1e-223315717

Azjaci urodzeni w USA częściej uzależnieni od alkoholu

Picie ryzykowne i szkodliwe częściej ma miejsce wśród Azjatów urodzonych w USA niż ich rodaków urodzonych poza granicami Stanów. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami zaobserwowano, że powszechność uzależnienia od alkoholu wśród Azjatów urodzonych w USA i będących w przedziale wieku 18-25 lat, wzrosła w latach 1991-2002 aż pięciokrotnie.

Naukowcy przypuszczają, że tendencja do częstszego uzależnienia się od alkoholu wśród Azjatów urodzonych w USA, wynikać może z faktu przejęcia przez nich amerykańskiego stylu życia, odmiennego od rodzimych postaw. Analizując historyczne dane naukowcy zaobserwowali, że Azjaci urodzeni w Ameryce w porównaniu z innymi rasami i grupami etnicznymi, wykazywali mniejszy procent przypadków uzależnienia od alkoholu. Jak stwierdzają naukowcy dużą rolę w tendencji do uzależnienia od alkoholu, mogą odgrywać geny, które w przypadku Azjatów wywołują biologiczną nietolerancję napojów alkoholowych. Oznacza to, że Azjaci nie znajdujący się w grupie pijących ryzykownie ale reagujący alergią na napoje alkoholowe, mogą już po spożyciu trzech piw upić się bądź przytruć alkoholem.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/alcohol-abuse-likely-u-s-born-asian-americans-born-abroad/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=fcefcf297a-JT_Daily_News_House_Passes_10_Bills_Aime5_12_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-fcefcf297a-223315717

 

Modlitwa pomaga członkom AA

W badaniu wykorzystującym skany mózgu zaobserwowano, że modlitwa pomaga członkom AA zmniejszyć poziom łaknienia na alkohol. W badaniu wzięło udział 20 członków AA, którzy zadeklarowali, że przez tydzień poprzedzający udział w badaniu, nie odczuwali łaknienia na napoje alkoholowe. W badaniu podczas skanowania mózgów (MRI) uczestnikom z grup AA eksponowano dwa rodzaje zdjęć, jedno przedstawiało napoje alkoholowe a drugie osoby pijące alkohol. Pierwsza serię zdjęć osoby badane zobaczyły po wcześniejszym czytaniu gazet, a drugą serię po przeczytaniu modlitw, jakie odmawiają członkowie grup AA („The Big Book”). Zgodnie z informacjami, jakie uzyskano od osób badanych, wszystkie zadeklarowały odczuwanie łaknienia alkoholu w sytuacji, kiedy przed ekspozycją zdjęć czytały gazetę, podczas gdy po lekturze modlitw pragnienie to widocznie spadło. Badacze zaobserwowali zmiany w obrazach skanów mózgu wykonanych badaniem MRI, w obszarze płatów czołowych w rejonach powiązanych z uwagą. Ponadto zaobserwowali zmiany w obszarach powiązanych z emocjami.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/brain-scans-suggest-prayer-helps-alcoholics-anonymous-members-reduce-cravings/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=fd409509c2-JT_Daily_News_Poison_Control_Centers_Rep5_10_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-fd409509c2-223315717

 

CZERWIEC

Profilaktyka FASD w Greater Manchester

Szpital w Greater Manchester wprowadza działania mające na celu uświadomienie przyszłym mamom szkodliwego wpływu alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka. Zgodnie z danymi WHO, 1 na 100 dzieci ma uszkodzenia wywołane płodową ekspozycją na alkohol. Picie alkoholu przez przyszłe matki jest jedyną przyczyną wystąpienia uszkodzeń poalkoholowych u dziecka. Program profilaktyczny ma za zadanie kontrolę i ewentualną zmianę nawyków alkoholowych przyszłych mam, również poprzez demonstrację lalki charakteryzującej wszystkie typowe dla FAS zmiany fizykalne. Miesięczny program edukacyjny będzie realizowany przez pracowników szpitala, jak również pielęgniarki środowiskowe, które będą udzielały wsparcia i informacji. Dyrektor szpitala Tameside w Greater  Manchester –Karen James,  uważa, że podjęta inicjatywa wpłynie na społeczną świadomość szkodliwego wpływu alkoholu na rozwój dziecka.

Więcej informacji …

http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/hospital-first-country-screen-pregnant-11324058

 

Strategia przeciwdziałania FASD w Ontario

Rząd w Ontario zamierza ogłosić wprowadzenie strategii przeciwdziałania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), na którą składać się będzie intensywna edukacja adresowana do przyszłych matek, nauczycieli jak również przedstawicieli służby zdrowia. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia Kanady, żyje w niej 300 tysięcy osób z FASD. Jak twierdzą naukowcy liczba ta nie jest doszacowana z powodu ignorowania objawów przez lekarzy i stawiania błędnych diagnoz, jak również z uwagi na fakt, że matki, z lęku przed stygmatyzacją, nie przyznają się do faktu spożywania alkoholu w ciąży. Jak stwierdzają naukowcy większość osób z FASD cierpi na zaburzenia uwagi, które zwykle są diagnozowane, leczone i traktowane, jako niezależne zaburzenie nie związane z płodową ekspozycją na alkohol, co - jak wiemy - jest błędnym założeniem.

Z uwagi na fakt, że średnio 50% ciąż jest nieplanowana, za kluczową uznana jest edukacja seksualnie aktywnych kobiet o niebezpieczeństwie, jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu w ciąży. Oznacza to, że kobiety nie wiedząc o tym, że są w ciąży, nieświadomie kontynuują picie alkoholu.

Więcej informacji …

http://ottawacitizen.com/news/local-news/ontario-set-to-unveil-first-strategy-on-fetal-alcohol-disorder

 

 

Współwystępujące problemy psychiczne i uzależnienia

Choć istnieją sprawdzone farmakologiczne metody leczenia uzależnień i chorób psychicznych, nie ma takich, które łączyłyby w sobie leczenie tych dwóch zaburzeń. Oznacza to, że pacjenci cierpiący zarówno na uzależniania jak i zaburzenia psychiczne, nie mogą otrzymywać lekarstw, które traktowałyby oba zaburzenia. Co za tym idzie muszą przyjmować większą ilość leków, jak również uczestniczyć w dwóch niezależnych terapiach.

Doktor Tsuang zachęca aby specjaliści zdrowia psychicznego dokładnie przeprowadzali wywiad z pacjentami dopytując ich o używanie narkotyków czy alkoholu. Młodzi pacjenci często mogą kłamać i nie przyznawać się do używania substancji psychoaktywnych, wówczas należy wprowadzić badanie moczu, rozmowę z rodziną pacjenta oraz osobami z jego otoczenia.

Nie ma metody, która byłaby skuteczna dla każdego pacjenta (dr. Tsuang), wiele metod traktuje pacjentów jednorodnie niezależnie od zaburzeń, co nie będzie skuteczne w przypadku pacjentów z podwójną diagnozą. Chcemy, aby lekarze byli świadomi, że tacy pacjenci są trudni w leczeniu ale wiele zależy od ich motywacji i chęci.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/co-existing-mental-health-disorder-addiction-must-treated-together-expert/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=ca1cb0e34a-JT_Daily_News_Co_Existing_Mental_Health_6_15_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-ca1cb0e34a-223315717

 

Odrzucenie przez rodzinę osób transpłciowych podwyższa ryzyko uzależnienia

Zgodnie z wynikami badań osoby transpłciowe w sytuacji odrzucenia przez rodzinę, znajdują się w grupie ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych, jak również prób samobójczych. Naukowcy podkreślając znaczenie rodziny, wskazują, że odrzucenie przez osoby, które kochamy może wywołać poważne emocjonalne i społeczne konsekwencje. We wcześniejszych badaniach dowiedziono, że osoby transpłciowe mają podwyższone ryzyko problemów zdrowotnych, wiążących się z takimi czynnikami jak uzależnienie od substancji psychoaktywnych, wolę popełnienia samobójstwa, depresja czy HIV. Osoby transpłciowe narażone są również na akty przemocy, dyskryminację w zatrudnieniu, oraz służbie zdrowia. Zgodnie z wynikami bieżącego badania, osoby które doznały wyraźnego i znacznego odrzucenia przez rodzinę, ponad trzy razy częściej deklarowały chęć popełnienia samobójstwa. Ponadto, im silniej osoby doznały odrzucenia ze strony rodziny, tym bardziej popadały w uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/family-rejection-may-raise-risk-substance-abuse-suicide-transgender-individuals/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=90f111609a-JT_Daily_News_Buprenorphine_Implant_to_T5_31_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-90f111609a-223315717

 

Styl picia ojca a ryzyko FASD

Nowe badania podkreślają siłę zależności, jaka występuje między stylem picia ojca a potencjalnym ryzykiem wystąpienia wad urodzeniowych dziecka, w tym Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Naukowcy dowiedli, że prawie 75% dzieci cierpiących na FASD to dzieci ojców mających problem alkoholowy. Zgodnie z nowymi doniesieniami naukowymi, styl picia biologicznego ojca ma negatywny wpływ na nienarodzone dziecko.

Naukowcy zaobserwowali, że wiek ojca wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia wad rozwojowych u dziecka jak również autyzmu czy schizofrenii.

Otyłość biologicznego ojca powiązana jest z ryzykiem wystąpienia tej samej choroby u jego potomstwa jak również zmian metabolicznych, cukrzycy czy nawet raka mózgu.

Stres powiązany jest z zaburzeniami zachowania dziecka, podczas gdy alkohol przyczynia się do zmniejszonej wagi urodzeniowej dziecka, wielkości mózgu i zaburzonych funkcji poznawczych.

Z dobrych wiadomości należy nadmienić, że stosowanie dobrej diety przez biologicznych ojców w okresie dojrzewania, potencjalnie zmniejsza ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia nie tylko ich dzieci ale również i wnuków.

Więcej informacji …

http://www.techtimes.com/articles/158632/20160516/fathers-drinking-behavior-may-up-risk-for-fetal-alcohol-syndrome.htm#sthash.OH32vNDg.dpuf

 

Biomarkery we krwi matek

Jak dobrze wiadomo, spożywanie alkoholu w ciąży może doprowadzić do powstania FASD u dziecka. Niestety, nie wszystkie ciężarne przyznają się do ilości wypijanego alkoholu w ciąży. W przeprowadzonym badaniu wykorzystano różne biomarkery alkoholu we krwi matek (GGTP, CDT, EtG) aby zidentyfikować ciąże zagrożone wysokim ryzykiem wystąpienia FAS. Fińscy naukowcy przeanalizowali dane dotyczące urodzeń w latach 1987-2005. Z fińskiego rejestru wrodzonych malformacji wyłoniono 565 przypadków FAS. Na podstawie (próbek zebranych podczas pierwszej wizyty po porodzie, przeanalizowano krew matek 385 przypadków FAS i 745 matek z grupy kontrolnej (których dzieci nie są obciążone FAS). Naukowcy zaobserwowali, że średnio połowa poziomu biomarkerów była wyraźnie wyższa wśród matek dzieci z FAS, niż matek z grupy kontrolnej. Prawie połowa matek (46%), których dzieci przyszły na świat uszkodzone przez teratogenne działanie alkoholu, mogła być wcześniej zaliczona do grupy wzmożonego ryzyka. Naukowcy podkreślili, że badanie biomarkerów krwi matek podczas pierwszego trymestru, może być pomocne w zidentyfikowaniu ciąż wysokiego ryzyka wstąpienia FAS.

Więcej informacji …

http://www.news-medical.net/news/20160602/Testing-for-maternal-alcohol-biomarkers-in-blood-may-help-identify-pregnancies-at-high-FAS-risk.aspx

 

Karmienie piersią a alkohol

Zgodnie z wynikami badania, matki które spożywały napoje alkoholowe po porodzie w okresie karmienia piersią, charakteryzowały się mniejszą wagą ciała, niższym poziomem werbalnego IQ oraz wieloma  innymi problemami. Dzieci matek, które w czasie karmienia piersią piły alkohol wyraźnie uwidaczniały zmiany rozwojowe.

Zaobserwowano zależność, że matki które piły alkohol w ciąży, były bardziej skłonne pić alkohol również podczas karmienia piersią. Odpowiednio matki, które w ciąży nie spożywały napojów alkoholowych, były mniej predysponowane do spożywania ich również po porodzie. Pomimo to, aż 42% matek, które nie piły w czasie ciąży, spożywały alkohol w okresie karmienia piersią przez okres 12 miesięcy bądź dłużej. Kobiety te częściej niż pozostałe miały większą historię poronień, obumarcia płodu, niższy poziom edukacji, niższe BMI i częściej był mieszkankami wsi. Kobiety, które spożywały alkohol po porodzie w okresie karmienia piersią, były 6,4 razy bardziej predysponowane do posiadania potomstwa z FASD, niż kobiety, które podczas karmienia piersią zachowywały abstynencje.

Więcej informacji …

http://www.iol.co.za/capetimes/dangers-of-boozing-breast-feeding-2029828

 

MAJ

Noworodki badane pod względem ekspozycji na alkohol w życiu płodowym - Szkocja

W Szkocji noworodki przechodzą testy w celu potwierdzenia bądź wykluczenia ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Niedawno otrzymane wyniki badania wskazują, że aż do 42% Szkotek pije alkohol w ciąży, przy czym 15% pije więcej niż jedna - dwie małe lampki wina tygodniowo. Treść oficjalnego stanowiska skierowanego do ciężarnych kobiet w UK, mówi o  konieczności abstynencji w ciąży a szkocki rząd podkreśla, że skutki działania alkoholu na rozwijający się płód mogą być liczne i różne, w dużej mierze druzgocące.

Cząsteczki alkoholu są tak małe, że mogą bez problem przenikać przez łożysko. Mogą być w wodach płodowych jak również we krwi.  Płód metabolizuje cząsteczki alkoholu tak samo jak cukier czy białko (Dr Mactier, PRM Glasgow).

Próbki smółek (gęsta ciemna substancja wydalana przez noworodki niewiele po urodzeniu, zawierająca substancje strawione w życiu płodowym) zebranych w szpitalu  PRM w Glasgow, po zamrożeniu wysyłane są do analiz w laboratorium we Włoszech. Jak do tej pory zgromadzono 600 próbek dzięki niezawodnej współpracy mam i personelu medycznego. Matki proszone są również o uzupełnienie kwestionariusza dotyczącego ich stylu życia i wykształcenia, doświadczeń, pochodzenia.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)  - pojęcie parasol dla różnych problemów wynikających z faktu ekspozycji na alkohol w życiu płodowym, uznawane jest za najbardziej powszechną niegenetyczną przyczynę problemów z nauką w UK. Do cech  FASD  zalicza się niski wzrost, niską wagę ciała, słabą koordynację, problemy z uczeniem się, problemy z zachowaniem jak również deficyty słuchu i wzroku.

Więcej informacji …

http://www.heraldscotland.com/news/14460210.Newborn_babies_tested_for_alcohol_while_in_hospital/

 

Strategia przeciwdziałania FASD - Ontario

Według federalnego departament zdrowia  - Health Canada, w Kanadzie żyje 300 tysięcy osób z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych).Naukowcy uważają, że liczba ta i tak nie jest dobrze doszacowana z uwagi na deficyt wiedzy wśród lekarzy w zakresie wiedzy dotyczącej FASD i stawianie błędnych diagnoz, oraz z lęku matek przed stygmatyzacją, że piły alkohol w czasie ciąży.

Edukacja seksualnie aktywnych kobiet o szkodliwym działaniu alkoholu jest niezbędna z uwagi na fakt, że około 50% wszystkich ciąż jest nieplanowana. Znaczy to, że kobiety często nie wiedzą że są w ciąży i piją alkohol nieświadomie powodując zagrożenie dla wczesnego rozwoju płodu.

Jednym z celów programu jest obalenie mitu, że tylko dzieci kobiet uzależnionych od alkoholu, bądź pijących ryzykownie, mogą urodzić dzieci z FASD.

W Ontario władze planuje ogłosić pierwszą realizowaną na poziomie prowincji strategię, mająca na celu przeciwdziałanie występowaniu FASD. W ramach strategii zaplanowana jest intensywna edukacja skierowana do przyszłych matek, nauczycieli oraz przedstawicieli służby zdrowia.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie  www.citizenadvocacy.org

 

Więcej informacji …

http://ottawacitizen.com/news/local-news/ontario-set-to-unveil-first-strategy-on-fetal-alcohol-disorder

 

Picie alkoholu w okresie dojrzewania zwiększa podatność na przewlekły stres

Grupa naukowców z Binghamton University w ramach prowadzonego badania podawała codziennie alkohol  szczurom od początku okresu dojrzewania do etapu średniej dojrzałości. Obserwując tą samą grupę szczurów w wieku dojrzałym zauważono, że szczury płci męskiej nie wykazują hormonalnej adaptacji do stresujących warunków, tym samym są bardziej podatne na przewlekły stres.

Wyniki badania wskazują, że spożywanie alkoholu w okresie dojrzewania ma swe długotrwałe skutki. Są one szczególnie negatywne w przypadku spożywania alkoholu we wczesnym okresie dojrzewania do etapu średniej dojrzałości, kiedy to zazwyczaj dojrzewająca młodzież sięga po alkohol. Dlatego naukowcy starają się zrozumieć reakcję zachodzącą na poziomie neuronalnym, który stanowi podłoże takich zmian.

Więcej informacji …

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160524121557.htm

 

Amerykańskie dzieci dziennie widzą przynajmniej 3 reklamy alkoholu

Jedenastolatki w Ameryce co dziennie widzą kilka reklamy napojów alkoholowych, stan ten niepokoi naukowców uważających, że kontakt z reklamami może zwiększyć ryzyko sięgnięcia po alkohol bądź uzależnienia od niego. Grupa 589 dzieci  w wieku 11-14 lat przez okres dwóch tygodni na ręcznych komputerach PC logowało się za każdym razem kiedy w ciągu dnia zobaczyło reklamę alkoholu. Zgodnie z otrzymanymi wynikami średnio dziennie dzieci stykały się z trzema reklamami napojów alkoholowych. Może się wydawać że wcale nie jest tak dużo ale w dłuższym czasie to 1000 reklam rocznie. Tak więc faktem jest, że reklamy alkoholu to część codzienności dziecka (CNBC). Otrzymane wyniki wskazały ciekawe trendy, które były zaskoczeniem dla badaczy. Na przykład okazało się, że największy odsetek reklam alkoholu dzieci odnotowały nie w telewizji czy internecie lecz na billboardach.

Więcej informacji …

http://www.cnbc.com/2016/05/18/american-kids-see-about-3-ads-for-alcohol-each-day-rand-study.html

 

Alkohol i nadciśnienie krwi

Nawet jedna uncja alkoholu (ok. 30 g)dziennie może zaburzyć pracę serca u osób z nadciśnieniem.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego we Włoszech, dla osób z nadciśnieniem tętniczym wypicie nawet najmniejszej ilości alkoholu powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu lewej komory serca, która pompuje krew do całego ciała.

Badacze przebadali grupę 335 pacjentów z nadciśnieniem ale bez żadnej choroby serca. Zbadano funkcjonowanie serca pacjentów elektrokardiogramem jak również dokonano skanów serca oraz przeprowadzono wywiad dotyczący nawyków związanych z piciem alkoholu. Bazując na codziennym spożyciu alkoholu, uczestnicy badania zostali podzieleni na cztery grupy : nie pijący alkoholu (ponad połowa uczestników, 172 osoby), pijących mniej niż jedną uncję dziennie, pijących 1,4 uncji dziennie bądź pijących jeszcze więcej.  Zaobserwowano, że grupa pacjentów spożywająca dziennie największe ilości alkoholu charakteryzowała się grubszymi ścianami lewej komory, co zmniejszało wydajność jej pracy.

Więcej informacji …

http://www.cbsnews.com/news/alcohol-and-high-blood-pressure-may-not-mix/

 

Mężczyźni w średnim wieku nie wierzą w szkodliwe działanie alkoholu – Wielka Brytania

Eksperci mówią o konieczności zamieszczenia ostrzeżeń dotyczących szkodliwości spożywania napojów alkoholowych na ich opakowaniach. Zgodnie z otrzymanymi wynikami w Wielkiej Brytanii miliony mężczyzn w średnim wieku spożywa alkohol w ilościach przekraczających rządowe wytyczne nie wierząc jednocześnie w szkodliwe działanie alkoholu. Wielu mężczyzn pije alkohol przekraczając rządowe wytyczne – 50 bądź więcej porcji standardowych tygodniowo, w przełożeniu 21 półlitrowych piw. Nowe wytyczne wskazujące na 14 porcji standardowych, są odpowiednikiem 6 półlitrowych 4% piw. Państwowe dane wskazują, że osoby w tej grupie wiekowej są najczęściej przyjmowane do szpitala z powodu chorób wywołanych alkoholem.

Badanie przeprowadzone na  grupie 2,303 dorosłych wskazało, że mężczyźni w średnim wieku używają alkoholu jako „wsparcia”. Połowa z nich używa alkoholu dla rozweselenia kiedy są w złym humorze. Prawie połowa – 45% - pije po to aby stanowić część grupy lub by być lubianym, czyli dla powodów charakterystycznych dla młodszego pokolenia.  

Więcej informacji …

http://www.theguardian.com/society/2016/may/13/warnings-alcohol-middle-age-men-refuse-believe-risks

 

Barmani karani za odmówienie podania alkoholu ciężarnej - NYC

Nowe wytyczne w Nowym Jorku weszły w życie w bieżącym tygodniu i wprowadzają zakaz odmawiania sprzedaży napojów alkoholowych w barach, kobietom ciężarnym, bądź wyglądającym na ciężarną. Te same wytyczne zakazują jednocześnie ochroniarzom danych klubów odmowy wpuszczenia kobiety ciężarnej. Powyższe wytyczne wydała komisja praw człowieka miasta Nowy Jork. Nowe wytyczne uzasadniane są faktem, że kierowanie się bezpieczeństwem (odmowa sprzedaży alkoholu ciężarnej)jest pretekstem do dyskryminacji , czy też postrzegane jest jako pogłębiane tradycjonalnego postrzegania norm dotyczących płci  lub stereotypów, a to  jest bezprawne. Nowe wytyczne dotyczą również nocnych klubów I restauracji w których serwowany jest alkohol.

Barmani zgodnie z nowymi wytycznymi zobowiązani są podać kobiecie ciężarnej alkohol, choć z obowiązującym  prawem stanowym, są jednocześnie zobowiązani do ostrzegania o niebezpieczeństwach związanych z piciem alkoholu w ciąży.

Bary i restauracje, są jednymi z wielu tematów podjętych w ramach nowych  wytycznych dotyczących ochrony ciężarnych kobiet w Nowym Jorku. Wytyczne te dotyczą również miejsc pracy i miejsc zamieszkania.

Więcej informacji …

http://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2016/05/10/bartenders-must-serve-pregnant-women-alcohol-bars-new-york-city/84182372/

 

KWIECIEŃ

Południowa Afryka: badania dotyczące Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Wyniki badania pozwolą przeciwdziałać występowaniu Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w południowej Afryce.

Przeprowadzenie badania było możliwe dzięki współpracy z Fundacją FARR, wiodącą organizacją pozarządową w zakresie tematyki FASD. Pierwszy etap badania odbył się w 2013 roku na obszarze miejskim Saldanha Bay. Na podstawie zgody rodziców i władz (the Western Cape Department of Education) w badaniu wzięły udział dzieci z pierwszych klas z 14 szkół. Przeszły ogólne badania medyczne mające na celu ocenę ich stanu zdrowia, odżywienia jak również prezencji fizycznych cech FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Z grupy 1535 uczniów do kolejnego etapu zakwalifikowało się 1452. W kolejnym etapie badania dotyczącego powszechności występowania FASD, wykwalifikowany personel przeprowadził z dziećmi badania psychologiczne w celu postawienia oceny neuropsychologicznej.

Więcej informacji …

http://allafrica.com/stories/201604040790.html

 

Kwiecień miesiącem problematyki alkoholowej  - U.S.

Od 1987 roku obchodzony jest w Stanach Miesiąc poświęcony Problematyce Alkoholowej. Celem podejmowanych działań jest zmniejszenie wielkości  zjawiska stygmatyzacji, które jest  częste względem choroby jaką jest uzależnienie od alkoholu. Każdego roku w kwietniu rozpowszechniane są informacje dotyczące alkoholu, uzależnienia od alkoholu, jak również leczenia. Uzależnienie od alkoholu jest przewlekłą, postępującą chorobą uwarunkowaną genetycznie i fatalną w skutkach jeśli nie leczoną. Mimo to osoby uzależnione mogą się wyleczyć. Faktem jest, że  w Stanach Zjednoczonych około 20 milionów osób i członków rodziny żyje na odwyku.

Integralną częścią Miesiąca Problematyki Alkoholowej jest Weekend Bez Alkoholu, który zawsze przypada na pierwszy weekend kwietnia. Celem Weekend Bez Alkoholu jest zwiększanie świadomości obywateli dotyczącej spożywania alkoholu, jego wpływu na jednostkę, całe rodziny, pracę i społeczność. Uczestnicy Weekend Bez Alkoholu zachęcani są do wzięcia udziału w trzydniowej abstynencji (72 godziny). Te osoby, czy też rodziny które podczas trzech dni odczują dyskomfort związany z brakiem możliwości spożywania alkoholu, motywowane są do skontaktowania się z lokalnie funkcjonującą grupą AA bądź Al-Anon, by dowiedzieć się więcej o chorobie alkoholowej jak również jej symptomach.

Więcej informacji …

https://ncadd.org/about-ncadd/events-awards/alcohol-awareness-month

 

Jedno pytanie dotyczące częstotliwości picia alkoholu, pomocne w ocenie grupy ryzyka

Jedno pytanie dotyczące częstotliwości picia napojów alkoholowych, może być pomocne lekarzom w identyfikacji grupy ryzyka wśród nastolatków. Nastolatki  w wieku 12-17 lat, które zadeklarowały fakt wypicia przynajmniej jednego napoju alkoholowego przez kolejne trzy bądź więcej dni w ubiegłym roku, stanowią grupę ryzyka uzależnienia od alkoholu.

W badaniu wzięło udział 1,200 osób w wieku 18-20 lat. Spytano je o spożycie alkoholu i przeprowadzono screening pod względem problemów alkoholowych poprzez komputerowy kwestionariusz. Badacze zaobserwowali, że 10% młodocianych (powyżej 14 roku życia) spełniało kryteria diagnostyczne pod kątem zaburzeń związanych z piciem napojów alkoholowych.

Zgodnie z wynikami badania, w grupie osób 18-20 lat, dobrym pytaniem przesiewowym dostarczającym wiedzy o ewentualnych problemach związanych z używaniem alkoholu, było proszenie o informację, czy osoby te w ubiegłym roku  piły alkohol w 12 bądź więcej dni.

Badanie ukaże się w magazynie Pediatrics.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/one-question-drinking-can-help-doctors-find-teens-risk-alcohol-problems/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=608c3f56c0-JT_Daily_News_Most_Sober_Homes_for_Peopl4_7_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-608c3f56c0-223315717

 

Grupy wsparcia on-line

Wzrasta liczba osób korzystających ze wsparcia on-line dla członków rodzin osób zmagających się  z uzależnieniem (The Wall Street Journal). Jak stwierdzają użytkownicy grupy te zapewniają czasową elastyczność i realną pomoc. Wielu rodziców stwierdza, że szukają pomocy on-line ponieważ czują się zawstydzeni by podejmować ten temat z rodziną czy przyjaciółmi. Grupy takie mogą być małe i nieformalne, jak również być dużymi grupami z 70 tysiącami członków na Facebooku, jak The Addict’s Mom.

Uczestnicy grup pochodzący z wiejskich środowisk, wskazują grupy wsparcia  on-line jako bardzo pomocne. Uzależnienia dotykają bardzo znacząco obszary wiejskie, gdzie często nie ma rzeczywistych grup wsparcia. On-line grupy wsparcia mogą odbyć się w każdej chwili , jak również mogą dotyczyć różnej problematyki w zależności od specyficznych potrzeb, np. grupy wsparcia dla dziadków wychowujących dzieci po śmierci ich uzależnionych rodziców bądź rodzica.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/families-struggling-addiction-find-help-online-support/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=26fcbe9253-JT_Daily_News_More_Families_Struggling_W3_31_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-26fcbe9253-223315717

 

Nastolatki zaczynają pić wcześniej niż Nastolatkowie

Mimo że nastolatki zaczynają pić alkohol wcześniej niż nastolatkowie, to nadal większość strategii mających na celu ograniczenie picia alkoholu przez nieletnich, adresowanych jest do chłopców.  Naukowcy z Uniwersytetu Michigan przeanalizowali wyniki około 390 tysięcy nastolatków i młodych dorosłych  w wieku 12-24 lata, którzy wzięli udział w państwowym badaniu dotyczącym stosowania używek i zdrowia. Zaobserwowali, że w okresie dorastania dziewczynki częściej niż chłopcy zaczynają picie alkoholu. Po 19 roku życia chłopcy piją więcej niż dziewczynki.

Zgodnie z wynikami opublikowanego w grudniu badania, kobiety spożyciem alkoholu doganiają mężczyzn. NIAAA stwierdza, że  choć mężczyźni piją więcej to coraz więcej kobiet sięga po alkohol i pije go częściej.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/teen-girls-start-drinking-male-peers/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=72de240f1b-JT_Daily_News_Older_Adults_Health_Often_4_13_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-72de240f1b-223315717

 

Różnice indywidualne a nie tylko ilość spożytego alkoholu, decyduje o utracie przytomności

Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, która nie stanowiłaby zagrożenia dla utraty przytomności. Decyduje o tym nie tylko ilość spożytego alkoholu ale indywidualne, zróżnicowane czynniki biologiczne.

Naukowcy dokonali analizy 26 badań z ostatnich pięciu lat, dotyczących przypadków utraty przytomności powiązanych z alkoholem.

W badaniu przeprowadzonym w 2014 roku zaobserwowano, że wśród nastolatków pijących alkohol aż 90% przed ukończeniem 19 lat, straciło przytomność po upiciu się. Wśród nastolatków częściej pod wpływem alkoholu przytomnością tracą dziewczyny.

Kobiety są bardziej predysponowane do utraty przytomności ponieważ mniej ważą i w ich masie jest mniejsza zawartość wody, która mogłaby rozcieńczyć alkohol. Innymi czynnikami wpływającymi na utratę przytomności po piciu alkoholu było palenie, zachowania impulsywne, posiadanie znajomych również będących pod wpływem alkoholu bądź innych substancji.  W badaniu wzięło udział 1,402 nastolatków w wieku 15-19 lat spożywających alkohol.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/individual-differences-not-just-much-drink-influences-risk-blackout/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=d52716a474-JT_Daily_News_Powerful_New_Synthetic_Dru4_27_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-d52716a474-223315717

 

Martwicie się o Zika, zacznijcie martwić się bardziej  o Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD

Przez ostatnie dwa  miesiące non-stop było głośno o wirusie Zika. W Stanach Zjednoczonych urodziło się około 358 dzieci uszkodzonych wirusem Zika (mikrocefalia wywołana ugryzieniem ciężarnej przez komara), wszystkie przypadki związane były z podróżą w zakażone rejony a lęk wzbudzano wśród wszystkich ciężarnych kobiet.

Oficjele problematyki zdrowotnej całego świata ścigali się w zrozumieniu powodów wystąpienia wirusa, który przyczynił się do wprowadzenia nadzwyczajnych środków w ochronie zdrowia publicznego. Prezydent Barak Obama poprosił Kongres o przeznaczenie 1,8 miliarda dolarów by zwalczyć wirus wywołujący małogłowie i uszkodzenia mózgu i by naukowcy opracowali przeciwdziałającą na niego szczepionkę.

W tym samym czasie jest inne zdecydowanie bardziej szerzące się zaburzenie neurologiczne, które również związane jest z uszkodzeniem mózgu rozwijającego się płodu i przynosi porażające efekty ale nie generuje tak nagłówków: Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Więcej informacji …

http://www.jsonline.com/news/opinion/worry-about-zika-but-worry-more-about-fetal-alcohol-disorder-b99707737z1--376774351.html

 

MARZEC

 

Programy profilaktyczne dla studentów amerykańskich uczelni

Zgodnie z danymi NIAAA zarówno picie alkoholu przez osoby niepełnoletnie jak i nadużywanie go przez pełnoletnich studentów jest istniejącym problemem miasteczek i kampusów studenckich. Naukowcy szacują że rocznie 696 tysięcy studentów jest ofiarą napastowania przez innych studentów będących pod wpływem alkoholu, 97 tysięcy studentów pada ofiarą seksualnych nadużyć bądź gwałtu podczas randki a 1, 825 studentów umiera w wyniku obrażeń będących powodem bycia pod wpływem alkoholu.

NIAAA dokonało przeglądu prawie 60 programów profilaktycznych dla studentów. Jako najbardziej efektywny  uznano Brief Alcohol Screening and Intervention for College Students (BASICS). Program pozwala na wyłonienie osób z grupy ryzka, następnym krokiem jest zastosowanie odpowiednich metod stworzenia informacji zwrotnej dla osoby (spersonalizowanego przekazu) by później odpowiednio przeszkolona w udzielaniu informacji zwrotnych osoba, przeprowadziła rozmowę ze studentem. Zauważono, że studenci, którzy uczestniczyli w programie BASIC  w przeciwieństwie do tych, którzy w nim nie byli, ograniczyli ilość spożywanego alkoholu  jak i dostrzegli  negatywne konsekwencje jego nadużywania.

Innym programem o dużej skuteczności jest Alcohol Skills Training Program (ASTP),adresowanym do studentów predysponowanych do uzależnienia od alkoholu. W ramach programu studentom przekazywana jest informacja dotycząca uzależnienia i oferta treningów z zakresu definiowania indywidualnych przyczyn sięgania po alkohol, umiejętności odmawiania spożywania alkoholu jak również pracy w radzeniu sobie ze stresem.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/new-tool-helps-colleges-select-best-alcohol-prevention-programs-needs/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=e06a06fed9-JT_Daily_News_Almost_90_Percent_of_Teens3_9_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-e06a06fed9-223315717

 

Upijanie się może zwiększyć ryzyko ataku serca bądź udaru

Zgodnie z nowymi doniesieniami naukowymi wypijanie sześciu do dziewięciu napojów alkoholowych dziennie, dwukrotnie zwiększa  ryzyko zawału bądź udaru w kolejnym tygodniu. Odnotowano, że wypicie tylko jednego napoju alkoholowego zwiększa ryzyko problemów układu sercowo-naczyniowego przez kolejne 24 godziny(Reuters). Ponadto zaobserwowano, że  ryzyko zwiększa na godziny bezpośrednio po spożyciu napoju alkoholowego ale nie trwa dłużej niż do następnego dnia. Nadużywaniu alkoholu powoduje większe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-krążeniowych. Powyższe informacje stanowią przeprowadzoną przez badaczy analizę wyników 23 badań, w których wzięło udział prawie 30 tysięcy uczestników.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/binge-drinking-may-increase-risk-heart-attack-stroke-following-week/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=e06a06fed9-JT_Daily_News_Almost_90_Percent_of_Teens3_9_2016&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-e06a06fed9-223315717

 

SABMiller – informacje dotyczące wartości dietetycznych na etykietach piw

Wypowiedź Dyrektora ds. Korporacyjnych w SABMiller Europa – Andy Wales:

„Choć w Europie obowiązuje prawo nakazujące zamieszczanie na produktach żywnościowych informacji dotyczących ich składu, to nie uwzględnia ono napojów alkoholowych powyżej 1,2 %.

SABMiller wraz z innymi głównymi producentami piw zobowiązał się udostępniać takie informacje swoim klientom. Pragnę poinformować, że SABMiller dopełnił wszelkich starań aby wywiązać się z powyższego zobowiązania i od końca 2015 roku informacje dotyczące składników oraz wartości dietetycznych (energia w kJ i kcal) jak również zawartości protein, węglowodanów, cukru, tłuszczu, tłuszczy nasyconych, sody i soli, udostępnione są na stronach internetowych  produktów marki SABMiller sprzedawanych w Europie, oraz na stronach poszczególnych krajów w ich ojczystych językach. Ostatecznie fakt spełnienia deklaracji jaką złożyli producenci marek piw, został niezależnie zweryfikowany i potwierdzony przez KPMG. Co więcej SABMiller wraz z głównymi producentami browarów, planuje kontynuację działań i do końca 2017 roku zamierza wprowadzić  informacje dotyczące wartości dietetycznych na opakowaniach o pojemności 100 ml  na opakowaniach swoich produktów.

Deklaracje dotyczące zmian zawartości etykiet piw, pokazały że jednoczesne zainteresowanie polityką alkoholową różnych podmiotów, może przynieść trwałe rezultaty. Dzięki temu nasi konsumenci będą mogli pozyskać  pełna informację dotyczącą wartości dietetycznych naszych produktów zdecydowanie szybciej niż mieli by czekać na wprowadzenie w życie nowych rozporządzeń legislacyjnych.

Zmiany te pomogą konsumentom dokonywać świadomych wyborów , jak również uwidocznią naturalny skład piw, co może zadecydować o ich wyborze wśród osób pijących umiarkowanie.

Więcej informacji możesz znaleźć w naszym raporcie:

http://www.sabmiller.com/docs/default-source/alcohol-policy/sab-miller-europe_report-on-commitments-feb-2014.pdf?sfvrsn=8

 

Picie alkoholu w wieku nastoletnim powoduje przed-rakowe zmiany piersi

Nastolatki i młode kobiety pijące nawet umiarkowane ilości alkoholu, zwiększają ryzyko wystąpienia w piersiach zmian, które następnie prowadzić mogą do wystąpienia raka ( Health Day News). W badaniu, w którym uczestniczyło ponad 29 tysięcy młodych kobiet i nastolatek zaobserwowano, że każde  10 g alkoholu (odpowiednik zawartości alkoholu w jednym napoju alkoholowym) spożytego codziennie o 15 % zwiększa ryzyko wstąpienia przed-rakowych komórek i zmian (BDD).  

Badanie ukaże się majowym wydaniu magazynu Pediatrics.

Wpływ spożywania alkoholu na powstawanie raka piersi został już badawczo udokumentowany. Dorosłe kobiety spożywające do pięciu napojów alkoholowych dziennie zwiększają swoje ryzyko choroby na raka piersi aż 1,5 krotnie, w porównaniu do abstynentek (the American Cancer Society). Dowiedziono, że alkohol zmniejsza ilość kwasu foliowego, szczególnie w przypadku nadużywania alkoholu. Zbyt mała ilość kwasu foliowego destrukcyjnie wpływa na DNA. 

Więcej informacji …

http://health.usnews.com/health-news/news/articles/2012/04/09/teen-drinking-may-boost-odds-of-precancerous--breast-changes

 

Dwie lampki winna dziennie trzykrotnie zwiększają ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej

Regularne, codzienne spożywanie dwóch dużych lampek wina, bądź dwóch mocny ponad półlitrowych piw aż trzykrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej – z takim przekazem ruszy rządowa kampania w Wielkiej Brytanii. Spoty reklamowe będą informować konsumentów, że spożywanie alkoholu w większych niż zalecane ilościach (nieregularne spożywanie do trzech – czterech porcji standardowych dziennie przez mężczyzn oraz dwóch do trzech porcji standardowych dla kobiet) , przyczynia się do poważnych problemów zdrowotnych.

Kampania jest odpowiedzią na wyniki przeprowadzonego grupie ponad 2 tysięcy Brytyjczyków badania, które wykazało że 85% nie miało świadomości, ze picie alkoholu w ilości większej niż rekomendowana, zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi.

Prawie 65% badanych nie wiedziało, że alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia raka jelita, 63% nie zdawało sobie sprawy ze zwiększonego ryzyka wystąpienia raka trzustki a 59% nie wiedziało, że może przyczynić się również do zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku, szyj. Ponadto 30 % Brytyjczyków nie zdawało sobie sprawy z faktu, że picie więcej niż wskazane normy powoduje nadciśnienie a 37% nie wiedziało, że alkohol wpływa na potencję/płodność.

Więcej informacji …

http://www.theguardian.com/society/2012/feb/05/wine-triples-mouth-cancer-risk?newsfeed=true

 

Uzależnienie od alkoholu wpływa na poziom dopaminy w mózgu

Alkohol jest jedną z najbardziej uzależniających substancji na świecie. U osób, które się od niego uzależniły może wywoływać reakcje fizyczne takie jak drgawki czy delirium. Choć wiele wiadomo w temacie jak alkohol wpływa na reakcje fizyczne to w bieżącym badaniu pogłębiono jeszcze bardziej wiedzę, sprawdzając jak alkohol działa na mózg. Niemieccy naukowcy analizując budowę mózgów zmarłych alkoholików zauważyli, że różnice w budowie obszarów, które w mózgu powiązane są z transmisją dopaminy, neuroprzekaźnika, który pełni znaczącą rolę w ośrodku nagradzania w mózgu.

Naukowcy zaobserwowali, że w mózgach zmarłych alkoholików, w obszarach normalnie bogatych w dopaminę występują jej deficyty bądź mówiąc innymi słowami obszary gdzie ilość dopaminy jest znacząco poniżej przeciętnej. To tłumaczy dlaczego osoby uzależnione od alkoholu potrzebują wypić go zdecydowanie więcej by odczuć taki sam stan przyjemność  jak osoby nieuzależnione. Deficyty dopaminy również często związane są z depresją bądź zaburzeniami psychologicznymi.

Przeprowadzone badanie pozwoli lepiej zrozumieć wpływ alkoholu na poziom dopaminy jak również pozwoli wprowadzić skuteczniejsze metody leczenia dla osób uzależnionych od alkoholu.

Więcej informacji …

http://www.medicaldaily.com/alcohol-addiction-dopamine-levels-376577

 

LUTY

W ciąży Nie pij alkoholu

Pomimo wyrażanego przez wiele kobiet krytycyzmu, Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób potwierdza rekomendacje aby kobiety aktywne seksualnie nie spożywały napojów alkoholowych jeśli nie stosują antykoncepcji. Zgodnie z doniesieniami The New York Times, wiele kobiet powyższe zalecenia odebrało jako obraźliwe i niepraktyczne (nierealne).Celem stworzenia rekomendacji, było przeciwdziałanie występowaniu Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Przedstawiciele CDC szacują, że w Stanach Zjednoczonych 3,3 miliona kobiet w wieku 15 – 44 lata, pije alkohol nie stosując jednocześnie antykoncepcji, zwiększając tym samym ryzyko urodzenia dzieci z deficytami wywołanymi szkodliwym działaniem alkoholu. Celem autorów raportu, było określenie i wyjaśnienie ryzyka, jakie wiąże się z piciem alkoholu w ciąży, często jeszcze przed tym jak kobieta jest jej świadoma. Ponadto, uświadomienie przyszłym mamą, że wszystkim niebezpieczeństwom związanym ze skutkom picia alkoholu w ciąży na zdrowie i rozwój dziecka, można w 100% zapobiec – nie pijąc alkoholu. Zgodnie ze stanowiskiem Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (opartym na badaniach naukowych) spożywanie napojów alkoholowych nawet przez czas kilku pierwszych tygodni, kiedy kobieta może nie wiedzieć, że jest w ciąży, może wywołać nieodwracalne zmiany fizyczne, zdrowotne i deficyty intelektualne u rozwijającego się w łonie matki dziecka.

Więcej informacji…

http://www.drugfree.org/join-together/cdc-says-warning-drinking-pregnancy-valid/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=9b2c22cc93-JT_Daily_News_FDA_Announces_Plan_to_&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-9b2c22cc93-223315717

 

Spożywanie alkoholu w ciąży wpływa na kolejne pokolenia

Zgodnie z nowymi doniesieniami ze świata nauki (Binghamton University, NY), nawet niewielka ilość alkoholu wypita w trakcie ciąży może zwiększyć ryzyko uzależnienia od alkoholu u trzech kolejnych pokoleń. Grupa naukowców na czele z Nicole Cameron jako pierwsza dokonała analizy zależności jakie występują pomiędzy konsekwencjami spożywania napojów alkoholowych w ciąży a postawą względem picia alkoholu kolejnych pokoleń, które nie były bezpośrednio narażone na teratogenne działanie alkoholu w życiu płodowym. 

W przeprowadzonym badaniu, szczurom podawano alkohol odpowiadający ilości jednego kieliszka wina, cztery dni z rzędu, między 17 a 20 dniem ciąży, w czasie odpowiadającym drugiemu trymestrowi ciąży kobiety. Następnie młode potomstwo szczurów obu płci, poddano testowi konsumpcji wody i alkoholu. Młodym szczurom podawano alkohol w ilościach powodujących ich całkowite upojenie alkoholowe, by następnie określić czas jaki potrzebują na całkowite wytrzeźwienie (samodzielne stanie na czterech łapach). Otrzymane wyniki pozwalają wnioskować, że jeśli ciężarna matka pije alkohol nawet w bardzo małych ilościach, to tym samym zwiększa ryzyko, że jej potomstwo będzie uzależnione od alkoholu.

Jak zauważa Cameron, potomstwo szczurzycy, której w czasie ciąży podano cztery razy odpowiednik ilości jednej lampki wina , jej potomstwo, wnuki jak i prawnuki są pokoleniami charakteryzującymi się mniejszą wrażliwością/odpornością na działanie alkoholu jak również większą preferencją jego konsumpcji.

Więcej informacji …

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-02/bu-aed022316.php

 

Korzyści płynące z zastosowania art-terapii u osób z diagnozą FASD

W 2008 roku Gerteisen na podstawie wcześniej prowadzonych prac naukowych, zaproponował  stosowanie AT jako formy terapii dla osób mających diagnozę FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Przeprowadzone badania z zakresu stosowania art- terapii u osób z FASD wskazały między innymi  na wzrost poczucia własnej wartości osób badanych oraz poprawę ich kompetencji społecznych. Ponadto zaobserwowano liczne inne korzyści jakie niesie stosowanie art terapii dla osób z diagnozą FASD a wśród nich:

Współuczestnictwo w uzewnętrznieniu różnorodnych emocji

Praca nad rozpoznawaniem i regulacją emocji, umiejętnością czytania i pisania

Uczenie się opanowania, radzenia sobie, oraz metod relaksacyjnych

Tworzenie i nauka kompetencji społecznych i międzyludzkich

Redukcja symptomów traumy takich jak podniesiony poziom pobudzenia

Wzrost umiejętności skupiania się

Dłuższy czas koncentracji

Tworzenie i umacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości

Tworzenie dostępu do pamięci długotrwałej uzewnętrznianie zapisów pamięci

Tapping into implicit memory and externalization of memory(s)

Łączenie i formowanie “ścieżek neuronowych”

Więcej informacji …

http://online.csp.edu/blog/forensic-scholars-today/fasd-art-therapy

 

Czerwone wino a ryzyko raka piersi

Ostatnimi czasy kobiety w średnim wieku mogły odczuć zadowolenie bądź nawet wznieść lampę wina czytając, że czerwone wino może chronić przed zachorowaniem na raka piersi. Badanie opublikowane w magazynie Women's Health, dotyczyło jednakże bardzo małej próby, mianowicie było analizą poziomu hormonów we krwi 36 kobiet będących w wieku przed menopauzą. Osoby badane przez miesiąc piły zarówno białe jak i czerwone wino.  Otrzymane na niewielkiej próbie wyniki, wskazały że czerwone wino działa jak inhibitory aromatazy u kobiet przed menopauzą,  (zatrzymują produkcję estrogenów u kobiet po menopauzie). (...). W listopadzie 2011 roku magazyn Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycznego opublikował wyniki badań pochodzących z wieloletnich badań pochodzących z the Nurses' Health Study.  Analizy obejmowały 28 lat życia grupy ponad 105 tysięcy kobiet (od 1980 roku do 2008). Na podstawie przeprowadzonych analiz i obserwacji, badacze dowiedli, że nawet umiarkowane ilości alkoholu (trzy napoje alkoholowe tygodniowo) powiązane są ze statystycznie wyraźnym wzrostem zachorowań na raka piersi. Ponadto zaobserwowano zależność między upływem lat a zwiększającą się ilością spożywanego alkoholu. Zaobserwowano, że im więcej kobieta spożywała alkoholu na przełomie analizowanych 20 lat, tym większe występowało u niej ryzyko raka piersi.

Więcej informacji …

http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/01/the-truth-about-breast-cancer-and-drinking-red-wine-or-any-alcohol/251171/

 

4 miliardy funtów do budżetu Wielkiej Brytanii  z akcyzy wina

Zgodnie z rządowymi szacunkami do 2020 roku dochód z akcyzy wina wzrośnie o 25%,a budżet Wielkiej Brytanii zasili tym samym  kwota 5 miliardów funtów.

W Wielkiej Brytanii poziom akcyzy na wino jest jednym z najwyższych w Europie (The Wine and Spirit Trade Association), co jednocześnie oznacza, że Brytyjczycy przyczyniają się do  2/3 wpływów z akcyzy wina w EU.   

Przedstawiciele Związku na rzecz Handlu Wina i Wyrobów Spirytusowych (WSTA) zapowiadają w najbliższym czasie podjęcie działań mających na celu zmniejszenia wysokości akcyzy na wina w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji …

http://www.thedrinksbusiness.com/2016/03/uk-government-to-take-4bn-from-wine-drinkers/

 

Komisja EU przyjęła program roboczy na 2016 rok

Komisja EU przyjęła program roboczy na 2016 rok. Zakres planowanych działań obejmuje między innymi takie obszary jak: zdrowie uchodźców i innych migrantów; wsparcie państw EU w szybkiej reakcji i skutecznym radzeniu sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia populacji (np. wirus Zika; pandemie); działania na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym oraz  ich czynnikom ryzyka takim jak alkohol i papierosy. W 2016 roku EU na realizację przetargów i grantów przeznacza kwotę w wysokości 58 milionów Euro.

Więcej informacji …

http://www.eurocare.org/library/updates/health_programme_2014_2020_commission_adopts_work_programme_for_2016

 

Cena minimalna najlepszą formą polityki cenowej dotyczącej alkoholu

Eksperci z Sheffield twierdzą, że dla redukcji szkód zdrowotnych i zmniejszeniu konsumpcji alkoholu wśród osób go nadużywających, skuteczniejszym od wzrostu podatków na alkohol jest wprowadzenie ceny minimalnej 50 pensów za porcję standardową alkoholu. Opierając się na przeprowadzonych badaniach (Alcohol Policy Model) eksperci z Sheffiled przedstawili poziom wpływu proponowanych regulacji na konsumpcję alkoholu i zdrowie. Wskazali, że cena minimalna w wysokości  50 pensów za porcję standardową alkoholu zmniejszy poziom konsumpcji osób uzależnionych od alkoholu, reprezentujących grupę o 7,6% a umiarkowanie pijących o 2,9%. (…).

Co więcej eksperci dowodzą, że wprowadzenie ceny minimalnej ma największy wpływ na poziom konsumpcji osób uzależnionych z niskimi dochodami, którzy to podlegają największemu ryzyku szkód zależnych od alkoholu (zmniejszenie poziomu przypadków śmiertelnych oraz problemów zdrowotnych).

Więcej informacji …

http://www.eurocare.org/library/updates/minimum_unit_pricing_is_the_healthiest_alcohol_pricing_policy_say_sheffield_experts

 

STYCZEŃ

Czechy – rządowe zmiany w zakresie używek

Rząd czeski planuje wprowadzić zmiany w zakresie zdrowia publicznego, aby wpłynąć tym samym na zmianę postrzegania Czechów, jako narodu nadmiernie palącego i pijącego. Zgodnie z postawionymi celami w ciągu najbliższych pięciu lat planowany jest spadek spożycia napojów alkoholowych o 5% a o 8% sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Rząd przewiduje wprowadzenie zakazu palenia w restauracjach, wprowadzenie wyższych cen na alkohol i wyroby tytoniowe, zamieszczanie większych ostrzeżeń graficznych na opakowaniach papierosów jak również wprowadzenie grzywien dla osób sprzedających i serwujących napoje alkoholowe (sklepy, bary, puby) w sytuacji, kiedy dotyczy to osoby niepełnoletniej będącej pod wpływem alkoholu.

W Czechach jak do tej pory obowiązywało najmniej restrykcyjne prawo dotyczące palenia papierosów w miejscach publicznych. W porównaniu do prawa obowiązującego w większości państw europejskich w Czechach można palić wszędzie tam, gdzie w pozostałych państwach europejskich jest to całkowicie niemożliwe.

Czesi znajdują się wśród w grupie o największym spożyciu alkoholu w świecie. Około 12.5% Czechów powyżej 15 roku życia, każdego dnia sięga po napoje alkoholowe a jeden na pięciu pije alkohol regularnie. Ponad to prawie 1/4 społeczeństwa pali papierosy.

Więcej informacji ….

http://www.tol.org/client/article/25466-czech-republic-voboril-smoking-alcohol.html

 

FASD może być nieodkrytą epidemią

Alkohol pity w czasie ciąży może spowodować uszkodzenia ciała i mózgu dziecka przyczyniając się do problemów zdrowotnych na przestrzeni całego życia. Problemy te określane są pojęciem Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Najlepiej rozpoznawalnym z grupy FASD jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS). Osoby z FAS mają charakterystyczne dysmorfie twarzy, są niewielcy jak na swój wiek i mają problemy z uczeniem się. Nie jest znana i określona konkretna ilość alkoholu, której wypicie w ciąży nie wpłynie szkodliwie na prawidłowy rozwoju dziecka (związane jest to również z indywidulanymi cechami matki). Z uwagi na taki stan rzeczy większość państw a w tym między innymi Kanada, Australia, czy Stany Zjednoczone zalecają całkowitą abstynencję w czasie ciąży, jako najbezpieczniejsze rozwiązanie. Również takie wytyczne wprowadzono w Wielkiej Brytanii.

(…) Aby oszacować powszechność występowania FASD w Wielkiej Brytanii należałoby przeprowadzić screening na odpowiednio dużej pod względem liczbowym próbie pochodzącej z ogółu populacji brytyjskiej. Badania takie przeprowadzono już we Włoszech, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Latem ubiegłego roku utworzona została formacja skupiająca zainteresowanych  tematem FASD i chcących działać w tym zakresie brytyjskich europarlamentarzystów (APPG). W grudniu 2015 roku opublikowany został raport, w którym autorzy zawarli rekomendacje dotyczące FASD, w tym potrzebę kampanii społecznej, która nagłaśniałaby problematykę FASD .

Więcej informacji …

https://theconversation.com/how-foetal-alcohol-spectrum-disorders-could-be-a-hidden-epidemic-52835

 

W USA odnotowano wzrost odsetka śmierci powiązanych z alkoholem

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez The Washington Post w Stanach Zjednoczonych od 2002 roku odsetek przypadków śmiertelnych spowodowanych alkoholem wzrósł aż o 37% sięgając liczby 30,700 przypadków. Procent ten osiągnął obecnie najwyższy poziom od 35 lat. Powyższe statystyki dotyczyły osób, które zmarły z powodu zatrucia alkoholem jak również marskości wątroby. W 2014 roku 9,6 przypadków śmiertelnych na 100 tysięcy spowodowanych było alkoholem. Przypadki te nie dotyczą wypadków drogowych spowodowanych pod wpływem alkoholu, innych wypadków zależnych od alkoholu, jak również samobójstw popełnionych pod jego wpływem. Jeśliby natomiast powyżej wymienione przypadki również wliczyć do statystyk, wówczas liczba przypadków śmiertelnych wywołanych alkoholem sięgnęłaby liczby 90 tysięcy (the Centers for Disease Control and Prevention).

W roku 2014 w Ameryce więcej osób zmarło z powodów zależnych od alkoholu niż z przedawkowania leków antybólowych bądź heroiny, łącznie 28,647 przypadków.

Więcej informacji …

http://www.drugfree.org/join-together/rate-alcohol-induced-deaths-increased-37-percent-since-2002/?utm_source=Stay+Informed+-+latest+tips%2C+resources+and+news&utm_campaign=54a7e9f11c-JT_Daily_News_More_Than_47_000_Americans_Died_&utm_medium=email&utm_term=0_34168a2307-54a7e9f11c-223315717

 

W ciąży nie ma bezpiecznej ilości alkoholu (CASAA)

Do tej pory powszechność występowania FAS w Stanach Zjednoczonych szacowano na 3 przypadki na 1000. Zgodnie z nowymi doniesieniami opublikowanymi w magazynie naukowym „Uzależnienie od Narkotyków i Alkoholu” powszechność FAS w populacji amerykańskiej występuje od 3 do 8 przypadków na 1000 a wraz z pFAS między 11 a 25 przypadków na 1000.

Profesor Philip May, był głównym autorem populacyjnego badania z zakresu tematyki FASD, którego wyniki zostały opublikowane w magazynie naukowym “Pediatrzy” w październiku 2014 roku. Badania zostały przeprowadzone na terytoriach środkowo zachodnich stanów Zjednoczonych a otrzymane wyniki wykazały, że FASD występuje u 24 do 48 dzieci na 1000. Profesor stwierdza, że FAS i pFAS są najczęściej diagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum zaburzeń wywołanych alkoholem w życiu płodowym. Dzieci z FAS i pFAS mają specyficzne cechy twarzy, trwające całe życie problemy z nauką, problemy z zachowaniem wynikające z uszkodzeń rozwijającego się mózgu i ośrodkowego układu nerwowego. Uszkodzenia te wpływają na zdrowie dziecka w tym słuch, wzrok, serce, nerki i układ kostny.

Profesor May naukowo zajmuje się tematem FASD i niektórymi związanymi z nim dysfunkcjami od 1979 roku. Ogromna część jego badawczych odkryć w tym temacie, dotyczy społeczności Południowej Afryki, gdzie badaniami objęte były dzieci od urodzenia  aż do 15 - 20 roku życia.

Więcej informacji …

http://news.unm.edu/news/may-leads-research-on-preventing-fetal-alcohol-syndrome

 

Betaina i kwasy omega - 3 w profilaktyce FASD

Celem przeprowadzonego badania, było określenie poziomu neurodegeneracji mózgu potomstwa szczurów, które poddawano prenatalnej i postnatalnej eskpozycji na alkohol przy jednoczesnym zastosowaniu zmodyfikowanej w płyny diecie dla podkreślenia ochronnego działania suplementacji betainą i kwasami omega-3. 

Szczury podzielono na cztery grupy: kontrolną, poddaną ekspozycji na alkohol, poddaną ekspozycji na alkohol + betainę,  poddaną ekspozycji na alkohol + kwasy omega 3 oraz poddaną ekspozycji na alkohol + betainę + kwasy omega 3.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami prenatalna i postnatalna ekspozycja potomstwa szczurów na alkohol powoduje martwicę i śmierć komórek mózgu, natomiast betaina i kwasy omega-3 zmniejszają poziom neurodegeneracji. Tak więc kwasy omega-3 jak również betaina mogą być skuteczne w przeciwdziałaniu wystąpienia FAS.

Więcej informacji …

http://link.springer.com/article/10.1007/s00381-015-2990-1

 

Porady dla rodziców/opiekunów dzieci z FASD

 1. Proś o pomoc, kiedy jej potrzebujesz.
 2. Miej na lodówce listę kontaktów osób do których możesz zadzwonić jak potrzebujesz pomocy, bądź czujesz się przytłoczony.
 3. Miej regularnie zaplanowany czas tylko dla siebie, bez dzieci.
 4. Utrzymuj jasno określone zasady. Posiłki, ścielenie łóżka niech każdego dnia odbywa się o tej samej porze.
 5. Wywieś w domu obowiązujące w nim zasady.
 6. Używaj obrazków/zdjęć dla opisania zachowań, których oczekujesz od swojego dziecka.
 7. Poznaj kolegów I koleżanki swojego dziecka oraz ich rodziców.
 8. Poznaj nauczycieli swojego dziecka i utrzymuj z nimi kontakt.
 9. Miej w swoim telefonie wszystkie numery do kolegów i koleżanek swojego dziecka, jego nauczycieli oraz lekarzy, bądź przekaż je dorosłej zaufanej osobie.
 10. Uczestnicz w zajęciach na które chodzi Twoje dziecko i kibicuj mu/wspieraj.

11.Ogranicz ilość aktywności, w które zaangażowane jest Twoje dziecko, do dwóch w tygodniu.

 1. Zapisuj w kalendarzu ważne daty takie jak: wizyty lekarskie, zajęcia dziecka, dni wolne od szkoły, spotkanie i przyjęcia urodzinowe.

13.Jesli dziecko prosi Cię o uwagę bądź chce Ci coś pokazać, poświęć mu czas.

14.Spędź przynajmniej jedną godzinę dziennie na zabawie ze swoim dzieckiem.

 1. Niech Twoje dziecko ma zarówno zajęcia i aktywności domowe i pozadomowe. Dzieci posiadające różne zajęcia nie mają tendencji do nudzenia się.
 2. Nagradzaj dziecko za wszystkie dobre zachowania i czynności , zawsze kiedy na to zasługuje.

Więcej informacji …

https://edmontonfetalalcoholnetwork.files.wordpress.com/2015/12/parents-with-fasd-tips-january-2016-tipsheet.pdf

 

Porównanie poziomu funkcji wykonawczych u dzieci i dorosłych z FASD a dzieci i dorosłych z ADHD – meta analiza

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) i  Zespół Nadpobudliwości z Deficytami Uwagi (ADHD) łączy wiele wspólnych deficytów neuropoznawczych. Deficyty funkcji wykonawczych są cechą charakterystyczną obu zaburzeń.

W celu zróżnicowania i określenia fenotypu zachowania osób z FASD a osób z ADHD, dokonano meta analizy dotychczasowych badań pozwalających na zróżnicowanie poziomu funkcji wykonawczych tych dwóch grup. Bieżąca metaanaliza obejmowała 15 badań porównujących dzieci i dorosłych z FASD i ADHD w próbach różnicujący pomiar funkcji wykonawczych.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami, zarówno osoby z FASD, jak i z ADHD charakteryzują wyraźne deficyty funkcji wykonawczych (odpowiednio d = 0.82 i d = 0.55). Ponadto deficyty te są znaczniejsze  w grupie osób z FASD (d = 0.25) niż z ADHD. Wyniki były moderowane przez IQ oraz status socjo-ekonomiczny.

Więcej informacji …

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26729621

 

Proponowane zmiany w ustawie dotyczącej polityki  alkoholowej zagrażają dobru dzieci – Islandia

Łatwiejszy i swobodniejszy dostęp do napojów alkoholowych zagrozi dobru dzieci , jak również będzie sprzeczny z zapisami islandzkiej konstytucji – stwierdza Rzecznik Praw Dziecka.

Powyższe stanowisko jest oficjalną odpowiedzią na proponowaną obecnie ustawę o zniesieniu państwowego monopolu na handel alkoholem i rozszerzenie prawa sprzedaży alkoholu na wszystkie punkty sprzedaży detalicznej.

Powołując się na naukowe doniesienia, Rzecznik Praw Dziecka przypomina, że „ wyniki wielu badań dowiodły, iż zwiększona dostępność napojów alkoholowych wpływa na wzrost konsumpcji, co za sobą pociąga  wyraźne i negatywne skutki dla dzieci, ich rodzin i całego społeczeństwa”.

Zgodnie z zapisami islandzkiej konstytucji, dzieciom zapewniona jest prawna ochrona ich dobrostanu. Według Rzecznika Praw Dziecka proponowane zmiany w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych  stoją w opozycji do niej, dlatego też Rzecznik nawołuje parlamentarzystów do odrzucenia proponowanych zmian.

Więcej informacji …

http://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2016/02/08/alcohol_bill_bad_for_child_welfare/

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie