PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

We wrześniu br. zorganizowaliśmy konferencję dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu całej Polski. Spotkanie poświęcono perspektywie prawnej i psychologicznej rozwiązywania problemów
alkoholowych jako zadania i wyzwania dla samorządu gminnego.

W dniach 27 i 28 września 2017 roku w Warszawie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała konferencję pt. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie i wyzwanie dla samorządu gminnego – perspektywa prawna i psychologiczna” skierowaną do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu całej Polski. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członkowie Zespołu ekspertów ds. lokalnych i regionalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Konferencja była poświęcona omówieniu istotnych tematów dotyczących realizacji zadań obejmujących profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminach. W wykładzie inauguracyjnym dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka zwróciła szczególną uwagę na wielość obszarów życia społecznego, ekonomicznego mających związek z alkoholem lub skutkami jego picia. Poruszane wątki zostały omówione zarówno w kontekście krajowym jak i europejskim.

Niezwykle ważnym i budzącym wielkie zainteresowanie uczestników obszarem były wykłady poświęcone zagadnieniom prawnym; „ Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w świetle Ustawy o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu Zdrowia” p rezentowany przez panią Annę Puchacz Kozioł, Radcę Prawnego, kierownika Działu Prawnego PARPA oraz „ Omówienie bieżących problemów gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie zapytań przesyłanych do PARPA m.in. procedura do zobowiązania do leczenia, kontrole punktów sprzedaży w kontekście zmian przepisów prawa ” prezentowany przez panie Joannę Dąbrowską-Dołżyc oraz Martę Oleszczuk, z Działu Prawnego PARPA.

Z dużą uwagą uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Krzysztofa Wojcieszka „ O potrzebie Narodowego Programu Trzeźwości” prezentującego założenia Narodowego Programu Trzeźwości. Swoimi doświadczeniami i opiniami z wdrażania polityki wobec alkoholu w samorządzie lokalnym dzieliła się pani dr Agnieszka Muzyk Z-ca Prezydenta Łomży opowiadając o konkretnych działaniach zrealizowanych w Łomży.

Na postawy i opinie dotyczące stosunku do alkoholu mieszkańców krajów europejskich zwróciła uwagę dr. Sylwia Bedyńska prezentując wyniki międzynarodowego projektu badawczego RARHA (ReducingAlcoholRelatedHarm). Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zabrał głos Bogdan Urban, Przewodniczący Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich prezentując informacje i przykłady współpracy Stowarzyszeń Abstynenckich z jednostkami samorządu terytorialnego.

Tematy poruszane drugiego dnia koncentrowały się wokół najpilniejszych wyzwań stojących przed samorządem gminnym. Zagadnienia dotyczące Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w kontekście możliwości pomocy dzieciom i roli dorosłych w procesie terapii omówił psycholog Emil Szumiło. Wątek działań podejmujących zmianę postaw społecznych wobec picia alkoholu przez kobiety w ciąży był tematem prezentacji Andrzeja Wojciechowskiego z Urzędu Miasta w Sosnowcu,który zapoznał uczestników z realizacją kampanii „Too Young, Too Drink”.

Kolejne tematy dotyczące najpilniejszych wyzwań zostały zaprezentowane przez przedstawicieli PARPA. Dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, kierownik Działu Edukacji i Analiz PARPA mówiła o podnoszeniu jakości działań profilaktycznych w świetle zapisów Narodowego Programu Zdrowia. Nowe trendy w lecznictwie odwykowym omówiła Jadwiga Fudała kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego, a o wzmocnieniu efektywności świetlic socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym opowiadała Jolanta Terlikowska, kierownik Działu Rodziny i Młodzieży. Katarzyna Michalska, koordynator programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPAw swojej prezentacji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie –omówiła osiągnięcia, problemy i wyzwania.

Dwudniowa konferencja była okazją do prezentacji istotnych treści i informacji dotyczących szeroko rozumianej problematyki z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Stworzyła okazję do dyskusji i wymiany opinii pomiędzy uczestnikami oraz zaproszonymi gośćmi. Aktywny udział uczestników, możliwość podzielenie się swoimi opiniami, okazja do zadawania pytań i dyskusji z prowadzącymi sprawiły, że wszyscy wyjeżdżali z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu, bogatsi w nową wiedzę i informacje niezbędne w realizacji codziennych zadań.


2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie