PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała projekt edukacyjny pn. "Wspieranie placówek działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na rzecz członków rodzin z problemem alkoholowym i przemocy" adresowany do gmin o dochodach pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku poniżej 100 tys. zł.

W ramach projektu PARPA bezpłatnie przekaże pakiety materiałów edukacyjnych zwierających broszury i ulotki dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do rozdysponowania w placówkach udzielających pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym (w tym osobom doznającym przemocy w rodzinie), w szkołach i placówkach opiekuńczych oraz wśród przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

Warunkiem otrzymania publikacji jest odesłanie do PARPA do dnia 27 marca 2020 roku ankiety, w której opisany zostanie Państwa pomysł na ich wykorzystanie w środowisku lokalnym. Konieczne jest wskazanie m.in. informacji o placówce/placówkach, w której/których będą dostępne publikacje (w przypadku placówek pomocowych: rodzaj i nazwa placówki, oferta pomocy - formy pracy z klientem), planowanej grupy odbiorców (krótka charakterystyka i liczba odbiorców), liczby i sposobu wykorzystania publikacji.

Nadesłane do PARPA ankiety będą poddane analizie. Materiały zostaną wysłane do gmin, których projekty zostaną zaakceptowane przez PARPA. Agencja zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamawianej liczby i/lub rodzaju publikacji. Prosimy o składanie zapotrzebowania na publikacje zgodnie z realnymi możliwościami rozprowadzenia ich wśród adresatów. Można aplikować o wybrane broszury - nie ma konieczności zamówienia wszystkich tytułów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Michalską z działu ds. rodziny i młodzieży, tel. 22/2506357

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Spis publikacji (tutaj)

Ankieta zgłoszeniowa (tutaj)

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie