PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Z uwagi na napływające zapytania od gmin w związku z wnioskiem firmy z branży informatycznej w sprawie zaplanowania w przyszłych latach, w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków na narzędzia informatyczne (elektroniczne pomoce dydaktyczne) uprzejmie przedstawiamy stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: PARPA) ww. sprawie.

Podstawą uznania dopuszczalności finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest ich zgodność z zapisami ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 ze zm.).

Przypomnieć należy, że zgodnie z treścią art. 4(1) ust. 1 ww. ustawy „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w np. 13(1) i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; wpieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.”

Katalog zadań, wymieniony w wyżej przytoczonym artykule ustawy ma charakter otwarty, ze względu na użycie w nim sformułowania „w szczególności zadania te obejmują”. Jest to równoznaczne z tym, iż pozostawiono gminom pewną dowolność w ustanawianiu zadań finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Warunkiem spełnienia tych przesłanek jest związek ustanowionych zadań gminy z działaniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zatem wydaje się, iż wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych „na polu walki z patologiami dotyczącymi alkoholizmu i narkomanii” (przykładowo serwis internetowy prowadzony w celu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii), mieściłoby się w dyspozycji wyżej przytoczonego artykułu, o ile rzeczywiście przedstawiane w nim tematy byłyby związane z tego rodzaju działalnością profilaktyczną. Jednakże tego typu wydatki należy odróżnić od zadań o charakterze inwestycyjnym np. zakupu systemu informatycznego, które nie mogą być finansowane ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Należy również pamiętać, iż w granicach określonych przez ustawę gmina posiada pełną swobodę w definiowaniu zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przy ich określaniu gmina powinna bazować przede wszystkim na ocenie lokalnych potrzeb zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ustaleniach wiedzy naukowej na temat skuteczności poszczególnych oddziaływań oraz możliwości finansowych gminy.

Wnioski składane do jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 Nr 78 poz. 483 ze zm.), w związku z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) w żadnej mierze nie mogą być uznane za równoznaczne ze zobowiązaniem tego organu do podjęcia działań wskazanych w takich wnioskach.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r.”, dostępną na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakładce „Informacje dla gmin”.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie