PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W czerwcu 2009r uruchomiony został drugi etap ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. Jej organizatorami są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem kampanii jest Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Kampanii patronuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która osiem lat temu zainicjowała pierwszy etap kampanii.

W 2001 roku w całej Polsce realizowane były działania kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” organizowanej przez PARPA, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Fundację Dzieci Niczyje. Kampania miała wymiar kampanii medialnej oraz lokalnych działań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w które włączyła się większość gmin w Polsce.
Głównym celem drugiego etapu kampanii jest przeciwdziałanie stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci w Polsce - uświadomienie negatywnych konsekwencji bicia dzieci oraz promowanie metod wychowawczych alternatywnych do kar fizycznych, a adresatami kampanii są rodzice i profesjonaliści, którzy mogą podejmować działania edukacyjne prowadzące do wyeliminowania kar fizycznych w rodzinie.
Kampania „Dzieciństwo bez przemocy” towarzyszy procesowi nowelizacji polskiego prawa wprowadzającej zakaz stosowania wszelkich form kar fizycznych wobec dzieci. Organizatorzy, partnerzy, patroni i ambasadorzy kampanii sprzeciwiają się fizycznemu karaniu dzieci. Stanowisko to bazuje na wiedzy dotyczącej wpływu tego rodzaju kar na dzieci oraz poszanowaniu praw człowieka zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji ONZ o Prawach Dziecka.
W ramach kampanii medialnej w 2009 r. w telewizji, radiu i prasie pojawią się przekazy adresowane do rodziców. Ponadto do końca 2009 r. organizacje i instytucje z całej Polski – ambasadorzy kampanii – realizować będą lokalne działania skierowane do rodziców. Do opiekunów dzieci trafią wysokonakładowe materiały edukacyjne promujące wychowanie bez bicia oraz oferta szkoleń i wsparcia. Założeniem organizatorów jest aby w przedszkolach w Polsce zorganizowano zajęcia edukacyjne dla rodziców oraz udostępniono materiały edukacyjne.
Zapraszamy wszystkie organizacje i instytucje, które chcą promować wychowanie dzieci bez bicia do przyłączenia się do kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” 2009! Więcej informacji :www.dziecinstwobezprzemocy.pl

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie