Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w roku 2009 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadania:

5.1 „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz
4.1 „Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym”

Rozstrzygnięcie konkursu zostało przekazane do Ministerstwa Zdrowia w celu uzyskania akceptacji Ministra Zdrowia. O podmiotach wyłonionych w postępowaniu konkursowym i przyznanych kwotach dotacji PARPA poinformuje z chwilą zaakceptowania rozstrzygnięć przez Ministra Zdrowia.