PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przemocą – Porozumienie Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka podpisali dzisiaj Porozumienie dotyczące utworzenia i funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego.

 
Celem utworzenia specjalnej infolinii ma być wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.
 
- To ważny dzień, który – o czym jestem przekonany – wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych, zwłaszcza przemocą domową – powiedział w trakcie spotkania Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Porozumienie otwiera drogę do zdecydowanej i niezwykle skutecznej reakcji państwa na ponowne zachowania przemocowe ze strony sprawcy przestępstwa przemocy domowej wobec osób najbliższych – dodał Minister.
 
Telefon interwencyjno-informacyjny będzie prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach ogólnopolskiego i znanego już numeru Niebieskiej Linii 0801 12-00-02 i rozpocznie swoje funkcjonowanie w tym charakterze po 1 stycznia 2011 roku. Szczegóły dotyczące w/w telefonu dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info.
 
Podpisanie Porozumienia jest realizacją zapowiedzi Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w zakresie utworzenia specjalnej interwencyjnej linii telefonicznej dla osób pokrzywdzonych przemocą domową ze strony uprzednio skazanych sprawców tego typu przestępstw.
- Porozumienie pomoże w sprawnym przekazywaniu informacji o zachowaniach przemocowych pomiędzy właściwymi służbami, a także stanowić będzie podstawę do zaoferowania osobie pokrzywdzonej wszelkiej niezbędnej pomocy, zarówno psychologicznej, prawnej jak i bezpośrednio interwencyjnej – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
 
Minister zaznaczył, że sukces podpisanego dzisiaj Porozumienia nie byłby możliwy gdyby nie osobiste zaangażowanie Komendanta Głównego Policji oraz ciężkiej pracy przedstawicieli Komendy Głównej Policji. Krzysztof Kwiatkowski podziękował także Krzysztofowi Brzózce – Dyrektorowi Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych oraz jego współpracownikom za zaoferowanie i udostępnienie funkcjonującej już i niezwykle skutecznej linii telefonicznej o zasięgu ogólnopolskiej, znanej jako Niebieska Linia.
 
Jednocześnie, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów podpisali dzisiaj także dokument pod nazwą „Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”.
 
- Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Policji i kuratorskiej służby sądowej udało wypracować się dokument, który nie znajduje precedensu w najnowszej historii działania zarówno Policji, jak i służby kuratorskiej – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Określono wspólne procedury współpracy wobec sprawców przemocy lub groźby jej użycia uprzednio skazanych przez sąd. W całym kraju obie służby będą mogły wypracować elastyczne, sprawne i skuteczne sposoby współdziałania, a zasadnicze jej podstawy i zasady zostały określone w podpisanym dzisiaj dokumencie – dodał.
 
Procedury te, jednolite dla obu służb, mają na celu umożliwienie skutecznej, sprawnej i szybkiej współpracy pomiędzy funkcjonariuszami Policji, w szczególności dzielnicowymi, i kuratorami sądowymi sprawującymi dozór nad sprawcami przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawcami przemocy w rodzinie. Podstawowym zaś celem Procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa osób uprzednio pokrzywdzonych przestępstwem przemocy, w tym przemocy domowej i ochronę tej grupy osób. Procedury przewidują zasady współpracy i wymiany informacji dotyczącej w/w grupy sprawców oraz wspólne oddziaływania w tym zakresie. Dzielnicowi uzyskają pełną wiedzę na temat osób skazanych za przemoc, w tym wobec najbliższych, zamieszkujących w ich rejonie działania, a kuratorzy uzyskają informację na temat zachowywania się dozorowanych podopiecznych, w tym w szczególności zdarzeń z udziałem Policji. Umożliwi to skuteczną ochronę osób pokrzywdzonych przemocą, w tym przemocą domową i stanowić będzie zdecydowaną reakcję organów Państwa na ponowne zachowania przemocowe ze strony skazanych uprzednio sprawców, a także ułatwi realizację znowelizowanej w sierpniu 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
- Dotychczas w różnych częściach kraju wymiana informacji pomiędzy służbami wyglądała zróżnicowanie, a korzystali na tym sprawcy czynów przemocowych, wykorzystując niewiedzę poszczególnych służb o swoich działaniach – tłumaczy Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Wkrótce, w wyniku podpisania procedur, sytuacja ta zmieni się radykalnie, a obie służby uzyskają nowe możliwości wymiany informacji, wspólnego działania i oddziaływania na sprawcę – dodaje.
 

Procedury umożliwią także realizację noweli do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza nowe uprawnienie kuratorów z art. 12d ustawy, dotyczące wszczęcia specjalnej procedury związanej ze stanowczą reakcją organów państwa na ponowne dopuszczenie się przemocy w rodzinie przez uprzednio skazanych sprawców.

Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy
Ministerstwa Sprawiedliwości

Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej

Porozumienie dotyczące funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.


 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie