PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Uprzejmie informujemy, że jesienią 2012 ruszy kolejna edycja studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej organizowana we współpracy z Pracownią Alternatywnego Wychowania z Łodzi.

Cel
Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii.

Adresat oferty

Odbiorcami studiów są osoby pracujące lub przygotowujące się do pracy z dziećmi i młodzieżą. Podstawowe grupy odbiorców to:

 • wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (dyplom socjoterapeuty jest jednym z kryteriów zatrudnienia w tych placówkach),
 • wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (ukończenie socjoterapii jest traktowane tam równorzędnie z ukończeniem resocjalizacji),
 • wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, bursy),
 • pracownicy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • pracownicy organizacji pozarządowych pracujących w środowiskach defaworyzowanych społecznie,
 • nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni (uprawnienia socjoterapeutyczne są dodatkowym atutem przy awansie zawodowym),
 • psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Kandydat powinien ukończyć wyższe studia licencjackie lub magisterskie.
W trakcie studiów student rozwinie następujące umiejętności i kompetencje:
1. umiejętność pracy z grupą w następujących zakresach:
- rozumienia faz rozwoju grupy i jej dynamiki;
- rozróżniania ról w grupie;
- prowadzenia grupy wg wypracowanego stylu ze świadomością jego wpływu na grupę;
- elastycznego posługiwania się strukturami jako technikami pracy, adekwatne do procesu grupowego;
2. diagnozowanie obszarów zaburzeń dziecka oraz rozumienia zmian wynikających z tych zaburzeń;
3. przeprowadzanie analizy i diagnozy sytuacji dziecka w szerszym kontekście społecznym np.: szkolnym, rodzinnym (ujęcie systemowe) i planowanie oddziaływań z uwzględnieniem innych form pomocy (osoby i instytucje);
4. umiejętność organizowania sytuacji psychokorekcyjnych dla dziecka (grupy), w trakcie grupowych spotkań socjoterapeutycznych.

Program studiów

Na program studiów składają się następujące przedmioty:

 • Postawy wobec autorytetu - warsztat
 • Relacje interpersonalne - trening
 • Umiejętności wychowawcze - trening
 • Socjoterapia - trening
 • Postawy wobec osób z tzw. marginesu społecznego - warsztat
 • Mechanizmy uzależnień - warsztat
 • Współpraca ze szkołą - trening
 • Seminarium dyplomowe – warsztat zadaniowy
 • Seminarium dyplomowe – superwizja i podsumowanie studiów

Sposób organizacji studiów

Studia będą prowadzone metodą treningową i warsztatową. Odbędzie się jeden zjazd
6-dniowy, cztery zjazdy 5-dniowe, oraz trzy zjazdy 3-dniowe. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się
w siedzibie szkoły w Warszawie, kolejne spotkania zaś będą miały miejsce
w miejscowości Pupki koło Olsztyna. Studia będą trwały trzy semestry. Zjazdy będą się odbywały średnio co 2 miesiące. W miarę możliwości terminy zjazdów są ustalane wspólnie z całą grupą.

Warunki uzyskania dyplomu

Warunkiem uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w zajęciach, a także:

 • sporządzenie diagnozy socjoterapeutycznej wybranego dziecka
 • zaplanowanie akcji socjoterapeutycznej
 • przeprowadzenie zaplanowanych działań socjoterapeutycznych w ramach praktyki własnej
 • przedstawienie efektów działań podczas superwizji i opisanie całości w pracy dyplomowej.

Opłaty

Koszt udziału w studiach wynosi 1500 zł za semestr + opłata wpisowa 200 zł (łącznie 4700,00). Dodatkowo słuchacz ponosi koszty noclegu i wyżywienia podczas zjazdów (w proponowanym przez nas ośrodku kwota ta wynosi 50 zł za dzień szkolenia).
Uwaga!!! Zapisy oraz wszelkie formalności są prowadzone przez uczelnię prowadzącą.
Dodatkowe informacje: tel. 667 – 966 – 478 (Sylwia Letko); www.pawlodz.org

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie