PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Lista podmiotów zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia, którym przyznano dotacje w rocznym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) -
Program VII: Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie
problemów alkoholowych

W związku z nowelizacją Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego z dnia 12.10.2009 roku, przedłużeniu uległ termin ważności wpisu osobom uprawnionym do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych

Szanowni Ambasadorzy Kampanii,

W związku z dobiegającą końca realizacją w roku 2009 kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” prosimy Państwa o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej przedsięwzięcia. Ambasadorzy, którzy przyślą nam wypełnione ankiety do 31 stycznia 2010 r., zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie kampanii, które planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku

Rozstrzygnięcie konkursu dla członków Porozumienia „Niebieska Linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” informują, że w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konkursie na pracę pisemną dotyczącą zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłoszonym w Biuletynie dla członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” odpowiedziały cztery zespoły działające:

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY 30.XI-2 XII BR. – przykładowe pytania opisowe

W związku ze zbliżającym się egzaminem certyfikacyjnym przypominamy osobom zdającym, że egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej - obrony złożonych prac/y. Egzamin pisemny składa się z testu jednokrotnego wyboru (20 pytań), dodatkowo kandydaci na specjalistów odpowiadają na pytania testowe z psychopatologii (5 pytań). Dalszą część egzaminu pisemnego stanowią 4 pytania opisowe (różne dla kandydatów na specjalistów i instruktorów). Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest zaliczenie części pisemnej – szczegółowa punktacja zostanie Państwu przedstawiona na egzaminie.

Zasady finansowania staży w 2010 r.

Zasady naboru do grup superwizyjnych

W dniu 12 października przyjęto nowelizację Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień – sesja zimowa br.

W dniu 2 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnych. Na tym posiedzeniu zapadną decyzje o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do egzaminu na podstawie złożonych prac (oceniana jest zawartość prac pod kątem spełniania wymogów formalnych opisanych w Informatorze dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu tj., obecności wymienionych elementów w pracach). Więcej informacji na temat przygotowań do egzaminu jak i przebiegu samego egzaminu znaleźć można w treści materiału Regulamin przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego zawartego w belce Certyfikacja terapeutów.

Nakładem krakowskiego wydawnictwa Rubikon ukazało się II rozszerzone wydanie publikacji dr Szymona Grzelaka „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży”.

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” <<<<<

Seminarium „Strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych zapraszają na seminarium

Otwarty konkurs
na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych oraz wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich. <<<<<

Seminarium „Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Fundacja ETOH zapraszają do wzięcia udziału w seminarium „Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”, które odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2009 roku w Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6.

4th European Alcohol Policy conference, Bruksela, 20-21 czerwca 2010r. – możliwość promocji polskich samorządów lokalnych!

Zapraszamy samorządy z całej Polski do zaprezentowania swoich najlepszych rozwiązań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na forum europejskim!

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie