PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), z dniem 08.02.2010 r. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szańcowej 25, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko
Specjalisty (głównego specjalisty) ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Międzynarodowa Konferencja „Leczenie i rehabilitacja osób z podwójnym rozpoznaniem oraz osób uzależnionych nie mających zabezpieczenia socjalnego.”

 

W dniach 22-28 lutego 2010 roku pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ankieta W1: 16 kwietnia 2010 roku upływa termin składania sprawozdań przez samorządy wojewódzkie.
Tu znajdą Państwo formularz ankiety W1.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 30 czerwca 2010 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym"

Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich pt. „Razem skuteczniej”
organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowym wspólnie z Krajową Radą Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich odbędzie się w dniach 19-21 marca 2010 roku w Murzasichle.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do współpracy w zakresie staży dla studentów i absolwentów wyższych uczelni przygotowujących do pracy z ofiarami przemocy w rodzinie.

Egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 15 i 16 czerwca 2010 roku odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.”
W porozumieniu z Zespołem Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, limit osób mogących przystąpić do egzaminu został określony na 16 osób.”

Ukazał się nowy biuletyn Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji

>>>>> tu zobacz BIULETYN <<<<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza na XIII Ogólnopolską Konferencję szkoleniową – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2010 r. w Zakopanem.
Organizowane przez PARPA od lat konferencje „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym” służą pomocą merytoryczną pracownikom świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, są także narzędziem wymiany doświadczeń i integracji środowiska.

Od 15 lat Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach którego funkcjonuje telefon dla ofiar przemocy – 0801-12-00-02 (płatny pierwszy impuls). Osoby doznające przemocy i świadkowie, dzwoniąc do „Niebieskiej Linii” mogą uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, informację o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej ich miejsca zamieszkania. W uzasadnionych przypadkach pracownicy „Niebieskiej Linii” podejmują interwencję informując o podejrzeniu przemocy odpowiednie służby (policja, ośrodek pomocy społecznej, prokuraturę, sąd). Ze wsparcia Pogotowia „Niebieska Linia” od początku jego działalności skorzystało ponad 150 tys. osób.

 

Koncert "Wdzięczni bo trzeźwi" Warszawa, 29 maja 2010r.

Lista osób zakwalifikowanych w PARPA na konferencję „Wywiad motywujący w terapii uzależnień”, która odbędzie się w dniach 6-8 października 2010r., Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZETOM w Jachrance k/Warszawy.

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 został przyjęty przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i skierowany do konsultacji zewnętrznych.

>>>> Tu zobacz: Projekt Programu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie