PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż z dniem 01.03.2014 r. ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych (hazard, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od Internetu i komputera, praca z młodym uzależnionym) realizowane na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Szkolenia będą odbywały się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Rzemieślnik w Broku przy ul. Brzostowej 28.

Terminy szkoleń
1 grupa – 23-27 czerwiec 2014 rekrutacja trwa
2 grupa – 17-21 wrzesień 2014* rekrutacja trwa
3 grupa – czerwiec 2015
4 grupa – wrzesień 2015

* podajemy wstępny termin we wrześniu

Kryteria rekrutacji
Udział w szkoleniu mogą wsiąść osoby będące w procesie certyfikacji lub certyfikowani terapeuci uzależnień (KBPN lub PARPA).

Koszty szkolenia - 150 zł

Więcej informacji telefonicznie po numerem telefonu 33-817-28-38 wew. 23 i na stronie internetowej www.bk-europe.pl

UWAGA!!! Na w/w szkolenie w roku 2014 posiadamy 120 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń (komplet wymaganej dokumentacji wraz z opłatą za koszty szkolenia).

W dniach 7-8 kwietnia 2014 r. PARPA organizuje w Warszawie szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy.

Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z udziałem w szkoleniu (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka) ponosi PARPA.

W pierwszej kolejności zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli zespołów i grup z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Szkolenie adresowane jest do osób, które pracują w bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie. Można zgłosić maksymalnie trzy osoby z gminy, wymagane jest aby osoby te miały doświadczenie pracy w grupie roboczej.

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest odesłanie do 21 marca 2014r. wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (do pobrania tutaj):

- faksem 22/250 63 60 lub
- e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane (54 osoby) zostaną indywidualnie powiadomione o miejscu i programie szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. Rodziny i Młodzieży PARPA (tel: 22/250 63 49 lub 22/250 63 57 )

Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży – badania mokotowskie 2012
Raport z badań mokotowskich realizowanych w roku 2012 przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej Prom-M znajdą Państwo w zakładce Analizy, badania, raporty.

>>>>>Badanie mokotowskie <<<<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że do udziału w szkoleniu dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy, które odbędzie się w dn. 26-27 marca 2014r., zakwalifikowanych zostało 51 osób. Do wszystkich osób zakwalifikowanych zostały wysłane pocztą tradycyjną - na wskazany w ankiecie zgłoszeniowej adres - szczegółowe informacje dotyczące m.in. miejsca szkolenia, programu itp.

Lista uczestników szkolenia tutaj

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami odnośnie pytania nr 1 zawartego w Karcie pytań dotyczącej informacji dodatkowej informujemy, że intencją pytania o liczbę stacji posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych było ustalenie dostępności fizycznej alkoholu na stacjach benzynowych, nie ma znaczenia, czy właścicielem zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest dystrybutor paliw czy właściciel punktu gastronomicznego znajdującego się na terenie stacji benzynowej. Do liczby stacji benzynowych posiadających zezwolenie należy więc wliczyć nie tylko dystrybutorów paliw ale również inne punkty handlowe i gastronomiczne zlokalizowanie w obrębie stacji benzynowych.

>>>>> Czytaj więcej - PARPA-G1-2013 <<<<<

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

>>>>> Tu Lista <<<<<

Narada przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędów Wojewódzkich oraz Najwyższej Izby Kontroli.
W dniach 25-26 marca 2014 r. w Lublinie odbyła się organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych narada przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędów Wojewódzkich oraz Najwyższej Izby Kontroli „W trosce o jakość działań podejmowanych przez samorząd gminny na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych”.

W dniach 25-26 marca 2014 r. w Lublinie odbyła się organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych narada przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urzędów Wojewódzkich oraz Najwyższej Izby Kontroli „W trosce o jakość działań podejmowanych przez samorząd gminny na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych”. PARPA co kilka lat organizuje konferencje skierowane do grupy przedstawicieli Delegatur NIK, RIO oraz Urzędów Wojewódzkich z całej Polski, mając na uwadze współpracę oraz dbałość o jakość działań podejmowanych przez samorząd gminny na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym roku w naradzie uczestniczyło pięciu przedstawicieli delegatur Najwyższej Izby Kontroli, dziewiętnaście osób z Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz czternastu przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich. Spotkanie miało charakter narady, mającej na celu wymianę informacji i przedstawienie stanowisk w spornych i budzących wątpliwości interpretacyjne kwestiach.

W dniu 25 marca o godzinie 13.00 Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka rozpoczął konferencję powitaniem gości oraz prezentacją zawierającą dane statystyczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Następnie Pani Katarzyna Łukowska - Zastępca Dyrektora PARPA wskazała najczęstsze błędy w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kolejne wystąpienie, "Rezultaty kontroli dotyczącej realizacji i wykorzystania przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o raport NIK", przedstawił Pan Andrzej Aleksandrowicz, Dyrektor delegatury NIK w Poznaniu. Referat "Aspekty prawne ograniczenia dostępności fizycznej alkoholu" zaprezentowała Kama Dąbrowska radca prawny i Kierownik Działu Prawnego PARPA. Poruszone w wystąpieniach tematy budziły duże zainteresowanie, czego wyrazem były liczne pytania i opinie prezentowane przez uczestników w ich trakcie oraz w panelu dyskusyjnym.

W drugim dniu narady, Kierownik Działu Prawnego PARPA przedstawiła prezentację, na temat najczęstszych pytań i wątpliwości prawnych w obszarach dotyczących: zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowania środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydawania uchwał w przedmiocie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W trakcie prezentacji uczestnicy konferencji komentowali poruszane kwestie oraz wymieniali się doświadczeniami z realizacji zadań z omawianego obszaru.

Na zakończenie konferencji Dyrekcja PARPA podsumowała spotkanie oraz zaproponowała szkolenia dla przedstawicieli powyższych instytucji w celu przybliżenia i uporządkowania wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wymiana opinii i uwag w gronie przedstawicieli organów nadzorczych i kontrolnych stanowi ważny element w obszarze stosowania prawa. Wszyscy obecni zadeklarowali chęć dalszej współpracy i wymiany doświadczeń.”

 

...

Konferencja Szkoleniowa Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym - Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym.

W dniach 9-11 czerwca 2014 w Zakopanem odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym - Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału osoby z grona pracowników świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli innych placówek pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Celem tegorocznej konferencji jest zapoznanie uczestników z problematyką przemocy, która występuje w rodzinach z problemem alkoholowym. Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, mechanizmów wspierających zachowania przemocowe, psychospołecznych konsekwencji doświadczania przemocy przez dzieci. Tematyka wykładów będzie się także koncentrować wokół prawnych aspektów pomocy dziecku oraz różnych form interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka. Podczas zajęć warsztatowych zaprezentowane zostaną różne formy pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy .

Opłata konferencyjna wynosi 280 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy gwarantują udział w zajęciach, noclegi, wyżywienie, materiały konferencyjne. Zgłoszenia należy nadsyłać do 7 maja , na karcie zgłoszenia, którą można pobrać TUTAJ

Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji. Osoby zakwalifikowane dostaną imienne zaproszenie oraz szczegółowy program konferencji. W przypadku pytań proszę o kontakt z Mariuszem Morawskim: tel. 22 2506302; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 26-28 maja 2014 roku w Krakowie odbędzie się XVIII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie adresowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Tematem wiodącym konferencji będzie profilaktyka przemocy w rodzinie. Proponujemy wykłady i zajęcia seminaryjno-warsztatowe dotyczące m.in. rodziny jako środowiska wychowawczego, wpływu różnych zjawisk zachodzących w systemie rodzinnym na zachowanie dzieci i młodzieży oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy i w jaki sposób różne style przywiązania mogą wpływać na stawanie się ofiarą lub sprawcą przemocy. Podczas konferencji zaprezentujemy także wyniki najnowszych ogólnopolskich badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Podobnie jak w latach poprzednich uczestnicy konferencji będą mogli zaprezentować - po wcześniejszym ustaleniu z organizatorami - swój dorobek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub placówkę, w której pracują (10-15 min wystąpienia w trzecim dniu konferencji - 28 maja br.).
Konferencja rozpocznie się w dn.26 maja br. o godz. 13.00, a zakończy w dn. 28 maja br. o godz. 12.30.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pozostałe koszty związane z udziałem w konferencji (w tym m.in. dydaktyka, materiały edukacyjne, dofinansowanie wyżywienia) ponosić będzie PARPA. Opłata konferencyjna będzie przyjmowana przelewem na konto hotelu, w którym odbywać się będzie konferencja.
Na fakturach zamieszczona będzie informacja, iż ww. kwota obejmuje usługę hotelową i gastronomiczną oraz że dotyczy ona konferencji organizowanej przez PARPA.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie do 5 maja br. ankiety zgłoszeniowej do PARPA (Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, fax. 22/2506360 – przypadku wysłania ankiety faksem prosimy o upewnienie się pod nr tel. 22/2506326 czy ankieta dotarła do Agencji). O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z programem konferencji, informacją o miejscu konferencji oraz numerem konta, na które należy wpłacić opłatę konferencyjną.

Ewentualne pytania prosimy kierować do działu ds. rodziny i młodzieży, tel. 22/2506357, 22/2506349.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA TUTAJ

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się 26 maja 2014r. w Krakowie.
Konferencja adresowana jest do psychoterapeutów uzależnień, psychologów, psychiatrów, toksykologów, pracowników socjalnych i osób zainteresowanych tematyką.

 

Szanowni Państwo,

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ministerstwo Zdrowia serdecznie zaprasza na konferencję prasową, podczas której zainaugurowana zostanie ogólnopolska kampania edukacyjna pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia 28 kwietnia br. o godz. 11.00.

PARPA rozpoczyna akcję informacyjną tuż przed długim weekendem majowym – zanim tysiące Polaków wyruszą na majówkę. Tylko w ubiegłym roku policja w tym czasie zatrzymała ponad 4,5 tys. nietrzeźwych kierowców. Po kilku kampaniach adresowanych do samych kierowców, tym razem przekaz zostanie skierowany do świadków jazdy pod wpływem alkoholu.

Jeśli widzisz kierowcę, który zachowuje się podejrzanie, reaguj – to główne przesłanie kampanii. Podczas konferencji zaprezentujemy filmy edukacyjne, które pokazują prawidłowe formy reagowania oraz stronę internetową kampanii www.powstrzymaj.pl.

W spotkaniu weźmie udział dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia oraz mł. insp. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji, która objęła honorowy patronat nad kampanią. W załączeniu informacja prasowa. Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,

Fundacja ETOH, która jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli, zaprasza do udziału w wiosennej edycji Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym.

 

XVIII Konferencja przeciw przemocy w rodzinie, Kraków, 26-28 maja 2014r. - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że są jeszcze wolne miejsca dla osób, które chcą wziąć udział w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie. Konferencja odbędzie sie w dniach 26-28 maja 2014 roku w Krakowie.

Podczas konferencji zaproponujemy Państwu wykłady i zajęcia seminaryjno-warsztatowe dotyczące m.in. rodziny jako środowiska wychowawczego, wpływu różnych zjawisk zachodzących w systemie rodzinnym na zachowanie dzieci i młodzieży, wyniki najnowszych ogólnopolskich badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy i w jaki sposób różne style przywiązania mogą wpływać na stawanie się ofiarą lub sprawcą przemocy.

Podobnie jak w latach poprzednich uczestnicy konferencji będą mogli zaprezentować - po wcześniejszym ustaleniu z organizatorami - swój dorobek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub placówkę, w której pracują (10-15 min wystąpienia w trzecim dniu konferencji - 28 maja br.).

TUTAJ PROGRAM KONFERENCJI

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pozostałe koszty związane z udziałem w konferencji (w tym m.in. dydaktyka, materiały edukacyjne, dofinansowanie wyżywienia) ponosić będzie PARPA.
Opłata konferencyjna będzie przyjmowana przelewem na konto hotelu, w którym odbywać się będzie konferencja. Na fakturach zamieszczona będzie informacja, iż ww. kwota obejmuje usługę hotelową i gastronomiczną oraz że dotyczy ona konferencji organizowanej przez PARPA.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z programem konferencji, informacją o miejscu konferencji oraz numerem konta, na które należy wpłacić opłatę konferencyjną.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie
i nadesłanie do 8 maja br. ankiety zgłoszeniowej do PARPA: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax. 22/2506360 (przypadku wysłania ankiety faksem prosimy o upewnienie się pod nr tel. 22/2506326 czy ankieta dotarła do agencji). Ewentualne pytania prosimy kierować do działu ds. rodziny i młodzieży, tel. 22/2506357, 22/2506349.

TUTAJ ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 9 - 11.VI.2014

 

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 9 – 11 czerwca 2014 roku (poniedziałek – środa) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.

 

Do egzaminu zgłosiło się 87 osób, 15 osób nie zostało dopuszczonych. Osoby niedopuszczone do egzaminu otrzymają w pierwszej kolejności krótkie pismo z informacją o niedopuszczeniu, natomiast w ciągu 30 dni od zapadnięcia decyzji (liczonych od 5 maja czyli od dnia, w którym odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnych) wysłane zostanie pisemne uzasadnienie powyższej decyzji Komisji (recenzje). Do osób dopuszczonych do egzaminu zostaną wysłane imienne, pisemne zaproszenia.

Kolejność wejść na egzamin ustny w podziale na dni, godziny w obrębie pięciu egzaminujących komisji zamieszczona została poniżej. Każdego dnia o godz. 9.00 egzamin rozpoczyna się trwającym 70 minut testem. Osoby, które zaliczą pisemną część egzaminu dopuszczone zostaną do części ustnej. Każda z osób przystępuje do części pisemnej i ustnej w obrębie wyłącznie jednego dnia, co oznacza, że po odnalezieniu się na poniższych listach do egzaminu ustnego np. w dniu 10 czerwca należy w tym samym dniu przystąpić o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego.

 

Mapa z lokalizacją Ośrodka Exploris znajduje się na stronie internetowej www.exploris.pl. Osobom korzystającym z komunikacji miejskiej polecamy stronę www.ztm.waw.pl z mi.n. rozkładem jazdy.

 

PARPA nie zapewnia osobom zdającym posiłków, napojów ani noclegu w związku z powyższym osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia bądź noclegu w Ośrodku Exploris proszone są o kontakt bezpośrednio z Ośrodkiem - 22 691 33 00. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Życzymy powodzenia.

 

Kolejność wejść na egzamin 9 czerwca
Kolejność wejść na egzamin 10 czerwca
Kolejność wejść na egzamin 11 czerwca

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie