PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 9-10 grudnia 2009 roku w Warszawie odbyła się IV edycja Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych. Organizatorami Przeglądu byli: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka oraz Dom Kultury Dzielnicy Włochy.

Finał konkursu na opracowanie gazetki profilaktycznej w ramach kampanii „Nie piję, bo tak”.

W dniu 10 grudnia 2009 roku w Warszawie, podczas finału IV edycja Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, odbyło się wręczenie nagród finalistom konkursu na gazetkę profilaktyczną, prowadzonego w ramach kampanii „Nie piję, bo tak”. Do konkursu zgłoszonych zostało 49 gazetek edukacyjnych z 37 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
Jury konkursowe przyznało 5 nagród, w tym jedną nagrodę główną i 4 wyróżnienia.

Przypominamy, że zgłoszenia do udziału w grupach superwizyjnych dofinansowanych przez PARPA, przyjmowane są w siedzibie Agencji (ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa) począwszy od 4 stycznia do 22 stycznia 2010 roku!!! Zgłoszenia dostarczone wcześniej nie będą rozpatrywane.

Lista podmiotów zaakceptowanych przez Ministra Zdrowia, którym przyznano dotacje w rocznym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) -
Program VII: Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie
problemów alkoholowych

W związku z nowelizacją Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego z dnia 12.10.2009 roku, przedłużeniu uległ termin ważności wpisu osobom uprawnionym do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych

Szanowni Ambasadorzy Kampanii,

W związku z dobiegającą końca realizacją w roku 2009 kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” prosimy Państwa o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej przedsięwzięcia. Ambasadorzy, którzy przyślą nam wypełnione ankiety do 31 stycznia 2010 r., zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie kampanii, które planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku

Rozstrzygnięcie konkursu dla członków Porozumienia „Niebieska Linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” informują, że w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konkursie na pracę pisemną dotyczącą zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłoszonym w Biuletynie dla członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” odpowiedziały cztery zespoły działające:

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY 30.XI-2 XII BR. – przykładowe pytania opisowe

W związku ze zbliżającym się egzaminem certyfikacyjnym przypominamy osobom zdającym, że egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej - obrony złożonych prac/y. Egzamin pisemny składa się z testu jednokrotnego wyboru (20 pytań), dodatkowo kandydaci na specjalistów odpowiadają na pytania testowe z psychopatologii (5 pytań). Dalszą część egzaminu pisemnego stanowią 4 pytania opisowe (różne dla kandydatów na specjalistów i instruktorów). Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest zaliczenie części pisemnej – szczegółowa punktacja zostanie Państwu przedstawiona na egzaminie.

Zasady finansowania staży w 2010 r.

Zasady naboru do grup superwizyjnych

W dniu 12 października przyjęto nowelizację Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień – sesja zimowa br.

W dniu 2 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnych. Na tym posiedzeniu zapadną decyzje o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do egzaminu na podstawie złożonych prac (oceniana jest zawartość prac pod kątem spełniania wymogów formalnych opisanych w Informatorze dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu tj., obecności wymienionych elementów w pracach). Więcej informacji na temat przygotowań do egzaminu jak i przebiegu samego egzaminu znaleźć można w treści materiału Regulamin przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego zawartego w belce Certyfikacja terapeutów.

Nakładem krakowskiego wydawnictwa Rubikon ukazało się II rozszerzone wydanie publikacji dr Szymona Grzelaka „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży”.

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” <<<<<

Seminarium „Strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych zapraszają na seminarium

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie