PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Wnioski Rady
z dnia 5 czerwca 2001 roku
w sprawie strategii Wspólnoty w dziedzinie redukcji szkód
wywołanych przez alkohol

(2001/C 175/01)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

 1. KŁADZIE NACISK na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia podczas określania i realizacji polityk i działań unijnych;
 2. PRZYPOMINA o Uchwale z dnia 29 Maja 1986 roku dotyczącej nadużywania alkoholu;
 3. PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI wyniki Konferencji Europejskiej poświęconej Uwarunkowaniom Zdrowotnym (Evora 15-16 marca 2000 roku), która kładła nacisk między innymi na kwestie wpływu alkoholu na zdrowie, i zaleciła szereg kroków praktycznych, mających pomóc w planowaniu działań podejmowanych w tej dziedzinie na poziomie Wspólnoty;
 4. PRZYPOMINA o inicjatywach podjętych pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia w celu redukcji szkód związanych między innymi z wpływem alkoholu na zdrowie i przypomina, w związku z tym, że Regionalny Komitet Światowej Organizacji Zdrowia na Europę przyjął plan działania w sprawie alkoholu na lata 2000-2005;
 5. PRZYPOMINA w związku z tym, że Notatka o Porozumieniu między Światową Organizacją Zdrowia a Komisją zobowiązuje oba te ciała do współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń;
 6. PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI deklarację Ministerialnej Konferencji "Młodzież i Alkohol", która odbyła się pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia w Sztokholmie w dniach 19-21 lutego 2001 roku, i która zwraca między innymi szczególną uwagę na konieczność uwzględnienia w polityce poszczególnych państw działań adresowanych do młodzieży;
 7. PRZYPOMINA, że komunikat Komisji na temat strategii ochrony zdrowia w ramach Wspólnoty, łącznie z propozycją przyszłego programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego , przewiduje między innymi przygotowanie i wdrożenie strategii w zakresie uwarunkowań zdrowotnych związanych ze stylem życia, np. piciem alkoholu, oraz metod ich pomiaru;
 8. PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI wyniki Europejskiego Badania Porównawczego Dotyczącego Alkoholu (ECAS), raportu dotyczącego spożywania alkoholu i zażywania innych substancji psychoaktywnych przez młodzież (ESPAD) oraz globalnego badania obciążeń wynikających z chorób, przeprowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia w 2000 roku;
 9. KŁADZIE NACISK na to, że alkohol jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zdrowie we Wspólnocie Europejskiej;
 10. STWIERDZA, że z badań naukowych wyraźnie wynika, że wysokie spożycie alkoholu w populacji istotnie zwiększa ryzyko zgonu bez względu na bezpośrednią przyczynę, a w szczególności zwiększa ryzyko marskości wątroby, alkoholizmu, psychozy alkoholowej, zatrucia alkoholowego, alkoholowego nieżytu żołądka, kardiomiopatii i polineuropatii alkoholowej, wylewu krwi do mózgu, alkoholowego zespołu płodowego (FAS) oraz innych chorób związanych z alkoholem;
 11. JEST ZANIEPOKOJONA tym, że alkohol jest jedną z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków drogowych w Europie i jest także bezpośrednią przyczyną wielu wypadków w miejscu pracy i w domu;
 12. PODKREŚLA, że istnieje ścisły związek między nadużywaniem alkoholu a spadkiem wydajności pracy, bezrobociem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, przemocą w rodzinie i rozpadem rodziny, przestępczością, bezdomnością i chorobami psychicznymi;
 13. JEST ZANIEPOKOJONA doniesieniami na temat nasilenia się zjawiska systematycznego picia oraz nasilenia się picia wśród młodzieży niektórych Krajów Członkowskich, mając przy tym na uwadze ścisły związek między wczesną inicjacją alkoholową a spożywaniem dużych ilości alkoholu, zażywaniem narkotyków i przestępczością;
 14. PRZYPOMINA o istnieniu "Unijnej Strategii w sprawie Narkotyków 2000-2004", kładącej nacisk na potrzebę podjęcia kroków mających na celu zwalczanie uzależnień, w szczególności alkoholizmu i nikotynizmu;
 15. JEST ŚWIADOMA faktu, iż problemy alkoholowe są dużym wyzwaniem także w krajach kandydujących;
 16. ROZUMIE, że mimo zacierania się różnic między poszczególnymi narodami w zakresie preferencji co do rodzajów alkoholi, spożycia alkoholu i polityki alkoholowej, Kraje Członkowskie różnią się także pod względem kulturowym, społecznym i ekonomicznym;
 17. UWAŻA, że każde podjęte przez Wspólnotę działanie powinno kłaść szczególny nacisk na środki o znaczeniu ogólnoeuropejskim, w pełni uwzględniać możliwości oferowane przez przyszły program działania w dziedzinie zdrowia publicznego, zwracając zarazem uwagę na działania podejmowane w innych dziedzinach niż zdrowie publiczne;
 18. PODKREŚLA zatem, że pożądane byłoby opracowanie wszechstronnej strategii unijnej nastawionej na redukcję szkód powodowanych przez alkohol, składającej się przede wszystkim z następujących elementów:
  • dalsze zbieranie wszechstronnych informacji o charakterze porównawczym, łącznie z informacjami pochodzącymi z odpowiednich badań spełniających wysokie standardy oraz stworzenie skutecznego systemu monitoringu spożycia alkoholu, szkód wyrządzonych przez alkohol, działań podejmowanych w zakresie polityki poszczegółnych państw wobec alkoholu i ich skuteczności we Wspólnocie Europejskiej,
  • podjęcie szeregu skoordynowanych działań unijnych we wszystkich ważnych obszarach; należy zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia podczas określania i wdrażania działań unijnych, w takich obszarach jak: badania naukowe, ochrona konsumentów, transport, reklama, marketing, sponsorowanie, podatki i inne wewnętrzne zagadnienia rynkowe, dbając zarazem o pełne respektowanie kompetencji Krajów Członkowskich,
  • zacieśnienie współpracy i wymiany wiedzy między Krajami Członkowskimi;
  • współpraca międzynarodowa, zwłaszcza ze Światową Organizacją Zdrowia i w jej ramach;
 19. PRZYJMUJE Z ZADOWOLENIEM fakt przyjęcia przez Radę rekomendacji dotyczącej kwestii picia alkoholu przez dzieci i młodzież, będącej pierwszym krokiem w kierunku wypracowania bardziej wszechstronnego podejścia do tego problemu przez całą Wspólnotę;
 20. ROZUMIE potrzebę współpracy z krajami kandydującymi w zakresie pracy nad strategią alkoholową, zwłaszcza w ramach przyszłego programu działań w dziedzinie zdrowia publicznego, oraz potrzebę uwzględnienia przez program PHARE działań związanych z problemami alkoholowymi;
 21. ZAPRASZA Komisję do składania propozycji kompleksowej strategii unijnej nastawionej na redukcję szkód spowodowanych przez alkohol, uzupełniającej polityki poszczególnych państw, oraz do przedstawienia harmonogramu działań.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie