PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

25 maja 2003 roku weszła w życie znowelizowana 28 marca 2003 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 80, poz. 719). Wniesione zmiany dotyczą następujących kwestii:

 1. W art. 13[1] ust. 1 pkt 3) ustawy zakaz reklamowania piwa poprzez budowanie skojarzeń ze sportem, zastąpiono zakazem reklamy kojarzącej się ze „sprawnością fizyczną”. Stanowi to istotne zawężenie w stosunku do poprzedniego zakazu. Termin „sprawność fizyczna” odnosi się bowiem jedynie do sportów siłowych np. podnoszenie ciężarów lub sportów walki. Zaś terminem „sport” określa się wszystkie dyscypliny w tym np. brydża sportowego, którego uprawianie nie wpływa na sprawność fizyczną.
 2. Wprowadzono nowy limit czasu, w którym obowiązuje zakaz reklamy piwa w radiu, telewizji, kinach i teatrach. Obecnie zakaz obowiązuje w godzinach od 6.00 do 20.00.
 3. Umożliwiono prowadzenie reklamy piwa na słupach ogłoszeniowych oraz tablicach reklamowych tzw. bilboardach, pod warunkiem że 20% powierzchni reklamy będzie zajmować widoczny i czytelny napis informujący o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim. Minister Zdrowia ma określić w drodze rozporządzenia wielkość, treść, wzór i sposób umieszczenia na reklamach ww. napisu.
 4. Zliberalizowano przepisy dotyczące sponsorowania i informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych i innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych.
  • Zniesiono wszelkie ograniczenia w tym zakresie wobec producentów i dystrybutorów napojów zawierających do 8% alkoholu - czyli głównie piwa. W tej sytuacji informowanie o sponsorowaniu imprez (sportowych, muzycznych) przez producentów napojów alkoholowych o zawartości do 8% alkoholu, może się odbywać bez żadnych ograniczeń.
  • Wprowadzono również nową, całkowicie niespójną z innymi przepisami ustawy, kategorię napojów zawierających od 8% do 18% alkoholu.
  • Informowanie o sponsorowaniu przez producentów lub dystrybutorów napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu, może odbywać się wyłącznie poprzez umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniach, biletach lub plakatach, produktach lub tablicach informacyjnych – informacji związanej z określoną imprezą. Informacja może być prezentowana jedynie poprzez podanie nazwy producenta lub dystrybutora bądź jego znaku towarowego.
  • Warunkiem informowania o sponsorowaniu za pośrednictwem radia i telewizji, odnoszącym się do producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu (czyli obu wyżej wymienionych kategorii), jest zakaz prezentacji przez osobę fizyczna lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej.
  • Konsekwencją wspomnianych wyżej przepisów jest bezwzględny zakaz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.
 5. Na podmioty, świadczące usługi reklamowe – nałożono zobowiązanie do przekazywania kwoty w wysokości 10% wartości zakupu usług reklamowych, na wyodrębniony rachunek utworzony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. Środki te będą przeznaczane na dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych w ramach rządowego programu „Sala gimnastyczna w każdej szkole”, oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych. Gospodarka tymi środkami ma się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Minister właściwy do spraw sportu określi w drodze rozporządzenia szczegółowe tych zasady, tryb przekazywania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.
 6. Do listy miejsc, wewnątrz których nie obowiązuje zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych – dodano wydzielone stoiska w punktach sprzedaży samoobsługowej powyżej 200 m2.
 7. Dotychczas, w punktach prowadzących sprzedaż gastronomiczną (do spożycia w miejscu sprzedaży) reklama lub działania promocyjne mogły odbywać się jedynie wewnątrz punktów. Aktualnie rozszerzono możliwość ich prowadzenia również na teren tych punktów.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie