PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

„Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach zadań nadzorowanych przez Dział Programów Lokalnych uczestniczy w Projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich” w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Termin realizacji zadania wyznaczono na kwiecień 2012 r. – wrzesień 2013 r. Instytucją wdrażającą Projekt jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Krajową Radą Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Centrum Promocji Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i objętych działaniami prowadzonymi przez kluby i stowarzyszenia zrzeszone w Krajowej Radzie Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich.
Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać na stronie internetowej Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynencki (http://www.krajowarada.pl/projekty2012_pokl.php).

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie