PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

"Polska Deklaracja
w Sprawie Młodzieży i Alkoholu"
UCHWAŁA SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 lutego 2000 r.

Picie i upijanie się przez dzieci i młodzież jest jednym z największych problemów społecznych współczesnej Polski. Można i trzeba przeciwstawić się mu z całym zdecydowaniem.

W drugiej połowie lat 90 nastąpił znaczny wzrost spożycia alkoholu przez polską młodzież. Jest ona poddawana przez biznes alkoholowy agresywnym, zaplanowanym i skutecznym oddziaływaniom promującym picie alkoholu.

Pijaństwo i alkoholizm burzą życie rodzinne i prowadzą do licznych tragedii. Dorośli, nadużywając alkoholu, powodują cierpienia swoich dzieci, odbierają im młodość i poczucie bezpieczeństwa. Młodzi ludzie upijając się tracą szansę na prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, niszczą swoje zdrowie oraz możliwość efektywnej nauki i pracy. Picie alkoholu powoduje także wiele wypadków i urazów.

Obecnie realizowany "Narodowy Program Zdrowia 1996-2005" wśród głównych zagrożeń zdrowia i problemów zdrowotnych ludności wymienia nadmierne spożycie alkoholu, a zwłaszcza napojów wysokoprocentowych. Jednym z celów strategicznych programu jest zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem.

My, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, u progu 2000 roku zobowiązujemy się sami oraz wzywamy wszystkich, którzy czują się odpowiedzialni za zdrowie i przyszłość młodego pokolenia Polaków, do postępowania zgodnie z przedstawionymi w Deklaracji zasadami etycznymi i sposobami działania.

Wzywamy administrację rządową i samorządową, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe oraz wszystkich obywateli do powszechnego i skutecznego współdziałania w realizowaniu zadań określonych w Narodowym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustawie o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie ze wskazanymi w Deklaracji zasadami, w tym przekazania ustawowego 1% z podatku akcyzowego od napojów alkoholowych na realizację tego programu.

Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, wolnym od zagrożeń związanych z piciem alkoholu, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.

Wszyscy rodzice, opiekunowie i wychowawcy mają obowiązek wychowywania dzieci w postawach abstynencji i mają niezbywalne prawo do uzyskiwania wsparcia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z picia alkoholu.

Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wartościowej informacji o negatywnych skutkach picia alkoholu oraz edukacji promującej styl życia bez alkoholu. Apelujemy do wszystkich środków masowego przekazu o współpracę w realizacji tego prawa.

Wszystkie rodziny mają prawo do uzyskiwania profesjonalnej pomocy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z picia alkoholu.

Wszyscy dorośli mają obowiązek przeciwdziałania sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, oraz reklamowaniu i promocji picia alkoholu.

Wszystkie dzieci i młodzież wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym mają prawo do pomocy socjalnej i psychologicznej oraz ochrony prawnej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ocenia jako wysoce naganny i szkodliwy społecznie udział osób publicznych, instytucji i mediów cieszących się popularnością wśród młodego pokolenia w komercyjnych akcjach reklamujących i promujących spożywanie alkoholu.

 

Kierunki działania w sprawie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych młodzieży

  1. Promowanie trzeźwości oraz wspieranie środowisk i postaw abstynenckich, szczególnie poprzez zaangażowanie się w tym kierunku mediów publicznych.
  2. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia (miejsca do uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku).
  3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu.
  4. Konsekwentne egzekwowanie zakazu podawania i sprzedaży alkoholu nieletnim oraz reklamy napojów alkoholowych.
  5. Rozwijanie profilaktyki rodzinnej - uczenie rodziców umiejętności wspierania abstynencji dzieci oraz udzielanie pomocy profesjonalnej rodzicom, których dzieci się upijają.
  6. Zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.
  7. Pomoc dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich dostarczających opieki dzieciom i wspierających proces zdrowienia rodzin z problemami alkoholowymi.
  8. Rozwijanie edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problemów alkoholowych.
  9. Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemami alkoholowymi.
  10. Zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych członków rodzin.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie