PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Konferencja "Postawy i kompetencje jako kluczowy element polskiego systemu przeciwdziałania przemocy".

24 kwietnia 2013r w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania konferencja pt. "Postawy i kompetencje jako kluczowy element polskiego systemu przeciwdziałania przemocy".

W konferencji wzięli udział: Pani Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Pan Minister Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pani Minister Elżbieta Seredyn - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W konferencji wzięło udział prawie 120 osób, w tym przedstawiciele urzędów centralnych (Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich), urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, samorządów lokalnych a także organizacji pozarządowych.

Celem konferencji była dyskusja nad określeniem najpilniejszych wyzwań jakie stoją przed polskim systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Punktem wyjścia do dyskusji było wystąpienie Pani Katarzyny Łukowskiej - Zastępcy Dyrektora PARPA, pt. "Grupa robocza jako narzędzie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy - postawy, kompetencje i oczekiwania". Wystąpienie było podsumowaniem badań przeprowadzonych na zlecenie Agencji w 2012r. wśród członków grup roboczych, które na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie funkcjonują w każdej gminie i mają pomagać rodzinom, w których dochodzi do przemocy.Badania dotyczyły następujących obszarów badawczych: przekonania nt przemocy, obiektywna wiedza z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opinie nt procedury "Niebieskie Karty" i rozwiązań prawnych, kondycja zawodowa, współpraca z przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego i pozostałymi członkami grup roboczych, rozwój zawodowy, subiektywna ocena systemu przeciwdziałania przemocy. (Raport z badań wkrótce zostanie zamieszczony na stronie internetowej PARPA).

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także badania przeprowadzone na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nt. przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami i osób starszych. Odbyła się również dyskusja panelowa z udziałem ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

na zdjęciu od lewej: Minister Igor Radziewicz-Winnicki, Minister Elżbieta Seredyn, Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Brzózka - Dyrektor PARPA

Uczestnicy dyskusji panelowej
od lewej: K. Karwowski - moderator dyskusji, L. Krzywicka (OIK Katowice), prof. M. Płatek (Uniwersytet Warszawski) , J. Piotrowska (Feminoteka), R. Durda (Instytut Psychologii Zdrowia), M. Pawłowska (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania), W. Paszkiewicz (Stowarzyszenie "Niebieska Linia")

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie